Stark ekonomi och hög kvalitet i Österåkers kommun

Brygga på Husarö med livboj och skärgårdsbåt som är på väg att lägga till.

Husarö i skärgårdskommunen Österåker.

Skärgårdskommunen Österåkers årsredovisning för år 2021 visar på ett mycket gott ekonomiskt resultat, samtidigt som kvaliteten i verksamheten har förbättrats.

År 2021 uppgick Österåkers kommuns resultat till 266,6 miljoner kronor och balanskravsresultatet till 207,5 miljoner kronor. Det innebär att kommunens resultat är mycket gott, med en god marginal över budget. Det goda resultatet bidrar till att ytterligare förstärka kommunens redan mycket robusta ekonomi och därmed även soliditeten. Skatteintäkterna under år 2021 har ökat mer än beräknat samtidigt som en del kommunala tjänster nyttjas i lägre grad på grund av pandemin, såsom antalet platser på särskilda boenden.

– Vi har en stabil och långsiktig ekonomisk politik i Österåkers kommun där vi nyttjar kommuninvånarnas pengar ansvarsfullt och effektivt. Trots den långvariga pandemin och den vikande globala konjukturen blomstrar företagandet i kommunen och många människor söker sig hit för att leva, bo och verka här, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

God kvalitet och ökad måluppfyllelse

Österåkers kommun har ett långsiktig mål- och resultatstyrningsarbete och arbetar systematiskt för att förbättra kvaliteten i den kommunala servicen. Årsredovisningen för år 2021 visar att kvaliteten i kommunens verksamhet har ökat jämfört med år 2020. Av kommunens sju inriktningsmål har fem uppfyllts helt och två delvis.

Bland annat har kommunens åtgärder för ökad trygghet har gett goda resultat. Tryggheten har ökat både inom kommunens verksamheter och i kommunens som helhet. Bland annat upplever 97 procent av barnen i förskolan, 89 procent av eleverna i grundskolan och 84 procent av eleverna i gymnasiet att de är trygga på sin förskola eller skola. 98,9 procent av kommuninvånarna upplever att de är trygga i sitt bostadsområde dagtid och 80 procent att de är trygga utomhus kvällstid.

Österåkers kommun har högt ställda mål inom området skola. Här har elevernas resultat förbättrats framför allt när gäller meritvärde, gymnasiebehörighet och andel elever som fullföljer sina gymnasiestudier. Särskilt goda är resultaten inom Österåkers kommunala skolor där andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, meritvärde och gymnasiebehörighet är bland de tio procent bästa bland landets kommuner.

– I Österåkers kommun arbetar vi alla tillsammans mot gemensamma mål för att öka kvaliteten för våra kommuninvånare. Jag är väldigt stolt över hur alla våra medarbetare och verksamheter arbetar tillsammans med ett värmande stort engagemang, flexibilitet och professsionalism, säger Staffan Erlandsson, kommundirektör.

Årsredovisningen kommer att behandlas av Kommunstyrelsen den 23 mars och Kommunfullmäktige den 25 april.

Fakta

Lagkrav på ekonomisk balans

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kravet på ekonomisk balans innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år.

Ett eventuellt underskott mot det så kallade balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren.

Vid beräkningen av balanskravet rensas årets resultat från poster som inte härrör från den egentliga verksamheten, till exempel realisationsvinster vid försäljning av tillgångar eller värdepapper.

Vision och inriktningsmål

Österåkers kommuns vision ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som fattas. Visionen tydliggörs bland annat genom kommunens inriktningsmål.

Österåkers kommun har sju inriktningsmål som beslutats av Kommunfullmäktige:

  • Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
  • Österåker ska ha en ekonomi i balans.
  • Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet.
  • Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.
  • Österåker ska ha en trygg miljö.
  • Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.
  • Stark och balanserad tillväxt. Tillväxten ska vara ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar.
Publicerad:
Senast uppdaterad: