Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

Normer och värden
På Säby ska ditt barn känna sig tryggt och få en god självkänsla. Barnen ska lära sig att ta ansvar och respektera varandra. Vi har en gemensam värdegrund där vi tar tillvara på barnens behov, erfarenheter och intressen. Vi sätter individen och gruppens bästa i fokus.

Utveckling och lärande
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi har en röd tråd i arbetet med barnen. I olika projekt och temaarbeten får vi med de olika kunskapsbegreppen och arbetar mer fokuserat med språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Barns inflytande
Vi lägger stor vikt vid ditt barns inflytande, barnen ska få vara med och påverka sin vardag och vara delaktiga i olika beslut.

Förskola/Hem
Vi verkar för att skapa en god relation och kommunikation med ditt barn och dig som vårdnadshavare. Vi för en dialog om barnen och deras vardag dagligen vid lämning och hämtning. Vi skickar regelbundet hembrev, har föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal.

Ledning

Rektor på Säby förskola är Anna Zaar.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020