Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Besök gärna vår blogg. Den drivs av vår pedagogista som aktualiserar pedagogiska frågor och tankar.
Där lyfts också sådant som är aktuellt på enheten.

De Centrala Förskolornas vision

Vi på De Centrala Förskolorna har en framtagen vision som vi arbetar efter:

"Vi ser barn som kompetenta och nyfikna på sin omgivning och har ett intresse av att veta mer. Barnen uppmuntras till att söka svar tillsammans med kamrater och pedagoger. Vi utmanar barnen till att behålla nyfikenheten, lusten att lära samt till ett vidare utforskande. För oss innebär det att vi har en miljö som är tilltalande, tillåtande, föränderlig och utforskningsbar. Den ska väcka den kreativa lusten, fantasin och ifrågasättandet hos barnet. Vi värdesätter vikten av att uppmuntra, lyssna till, respektera, se varandra samt lyfta varandras olikheter och styrkor. Vi tänker att barn blir olika i olika situationer och sammanhang. Vi har en tillit och en tro till barnet."


Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi arbetar för en delaktighetskultur där vi ser styrkan hos varje enskild individ, barn som vuxen. Vi aktualiserar förhållningssätt dagligen och har den pedagogiska dokumentationen som bas i vårt arbete.

Förskolorna i vår enhet arbetar med IKT, varje pedagog har en egen IPad. IPads används av pedagogerna som ett verktyg för pedagogisk dokumentation.
Även barnen använder IPads som ett komplement till övrigt material och fokus ligger på utforskande. Genom IPaden får de möjlighet att till exempel experimentera med foton, ljud och filmer. IPad och projektor är dagliga inslag i verksamheten för att reflektera över foton och filmer.

Vi använder ett interaktivt system som kallas för Pluttra. Där kan du följa ditt barns dagliga utveckling och lärande via internet. Detta ses som ett komplement till den dagliga kontakten.

"Ett barn har 100 språk men berövas 99" -Loriz Malaguzzi
För oss är det viktigt att ditt barn får så många olika uttryckssätt, "språk", att använda sig av som möjligt.

Vi arbetar med ett projektinriktat förhållningssätt och vi låter barnen utforska sin omgivning via hypotesbaserat lärande.

Vi har ett interkulturellt förhållningssätt och arbetar aktivt för en inkluderande verksamhet.

Systematiskt kvalitetsarbete

På De Centrala Förskolorna är det systematiska kvalitetsarbetet stommen i den dagliga verksamheten. Vi har en reflektionskultur och organisation som stödjer det systematiska kvalitetsarbetet. Pedagogerna har reflektionsmöten varje vecka för att reflektera över dokumentationer från verksamheten. Inne på avdelningarna är miljön framställd så den gynnar reflektion mellan barn och skapar en utmanande och lärorik vardag. En viktig del i arbetet med systematisk kvalité är kontinuerlig fortbildning för pedagogerna.

Vi arbetar med tre delar hos oss: observera-dokumentera-utvärdera. Utvärderingarna visar vilka fortsatta åtgärder vi ska ta till för att fortsätta kvalitetssäkra vår enhet.

Alla pedagogerna går en intern utbildning i matematiklyftet.

De Centrala Förskolorna deltar i Ifous som är ett program och ett forskningsprojekt som drivs av Malmö Högskola där fokuseras på begreppet undervisning i förskolan.

Ledning

Helen Engberg är rektor på förskolan Luna.

Christin Johansson är utbildningsledare på förskolan Luna

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.

Eva Wetterstrand är produktionsdirektör i produktionsförvaltningen, där all kommunal verksamhet ingår, förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020