Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Ljusterö förskolas vision

Med utgångspunkt i Skollagen (2010:800), Läroplan för förskolan (Lpfö 2018), FN:s barnkonvention, UNDIF, och med inspiration från Reggio Emilia-filosofin.
Vi ser barn som kompetenta och nyfikna individer som utforskar sin omvärld med hjälp av lek och fantasi. Barn lär i samspel med andra och genom interaktion med olika material och miljöer. Barn blir olika i olika situationer och sammanhang. Alla har rätt att känna sig matematiska, skickliga, starka, viktiga och att känna känslan av att lyckas.
Vi är medforskande pedagoger som lär och utvecklas tillsammans med barnen. Vi pedagoger är nära och medlekande för att lyssna in barnen och vägleda samt utmana dem i deras utveckling och lärande. Vi deltar i forskningsprogrammet ”Undervisning i förskolan” och filmar oss själva i undervisningsaktiviteter med barnen för att hela tiden utveckla undervisningen genom s.k. ”lesson study” och ”learning study”. Med pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens lärprocesser tillsammans med barnen och belyser barnens förändrade kunnande.
Barnens intressen och glädje ska tas tillvara i undervisningen. Därför använder vi oss av ”transdisciplinärt lärande” så som t.ex. ”musik-naturvetenskap” eller ”dansematik”. ”Barnens 100 språk” används som medel för lärande. Barnen har inflytande över verksamheten, och alla ska få känna sig delaktiga i förskolans projektarbeten. Dialogen om hur vi kan vara en bra kompis hålls regelbundet och systematiskt levande genom arbetsverktyget ”Kompissolen”, ett ”pragmatiskt perspektiv” på undervisning. Med den här visionen skapar vi pedagoger ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt och en stark tilltro till barnen som blir medskapare av vår gemensamma värdegrund.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 2018) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

Ledning

Rektor på Ljusterö förskola är Jonas Bolander. Jonas är även rektor på Roslags-Kulla förskola, Ljusterö skola och Roslags-Kulla skola.
Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 17 april 2020