Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

 

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Normer och värden

Vi arbetar aktivt med gemensamma värderingar och låter barnen komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Hos oss ska ditt barn känna sig tryggt och få en god självkänsla. Barnen ska lära sig att ta ansvar och respektera varandra. Vi tar tillvara på det enskilda barnets behov, erfarenheter och intressen och bygger vår verksamhet utifrån det. Vi sätter individen och gruppens bästa i fokus.

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Vi ser omsorgen som en viktig del i arbetet då trygghet är en viktig förutsättning för ett lärande. I olika projekt och temaarbeten får vi med de olika kunskapsbegreppen och arbetar mer fokuserat med språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Språk och språkutveckling är alltid i fokus hos oss.

Barns delaktighet och inflytande

Vi lägger stor vikt vid ditt barns inflytande, barnen ska få vara med och påverka sin vardag och vara delaktiga i olika beslut. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen, allt i samspel med alla behov och intressen. Vi ser att vi på så sätt lägger grunden till en demokratisk syn.

Förskola/Hem

Vi verkar för att skapa en god relation och kommunikation med ditt barn och dig som vårdnadshavare. Vi för en dialog om barnen och deras vardag dagligen vid lämning och hämtning. Vi har föräldramöten, utvecklingssamtal samt andra aktiviteter då vårdnadshavare bjuds in för att delta.

Ledning

Rektor på Färglådans förskola är Eva Naumburg.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen. Förvaltningen leds av en produktionsdirektör.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
torsdag 10 oktober 2019