Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

Läroplanen för förskolan reglerar förskolans värdegrund och uppdrag. Förskolan ska lägga grunden för ditt barns livslånga lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I läroplanen formuleras varje barns rätt och förskolan har i uppdrag att hitta arbetssätt som möjliggör detta.

På Båtstorp ska ditt barn känna sig tryggt och få en god självkänsla. Ditt barn ska lära sig att ta ansvar och respektera andra. Vi har en gemensam värdegrund där vi tar tillvara på ditt barns behov, erfarenheter och intressen. Vi sätter individen och gruppens bästa i fokus.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi har en röd tråd i arbetet med ditt barn. I olika projekt och temaarbeten får vi med de olika kunskapsbegreppen och arbetar mer fokuserat med språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Vi lägger stor vikt vid barns inflytande, ditt barn ska få vara med och påverka sin vardag och vara delaktigt i olika beslut.

Vi verkar för att skapa en god relation och kommunikation med ditt barn och dig som vårdnadshavare. Vi för en dialog om ditt barn och ditt barns vardag dagligen vid lämning och hämtning. Vi skickar regelbundet informationsbrev, har föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal.

Ledning

Rektor på Båtstorps förskola är Anna Zaar.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020