Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Verksamhet

I den kommunala förskoleverksamheten möter du medvetna, engagerade och kompetenta pedagoger som uppmuntrar, stödjer och stimulerar ditt barn till nya utmaningar. Hos ditt barn läggs grunden för fortsatt lust till lärande, stark tilltro till sig själv och till sin egen förmåga.

Pedagogik

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
All personal utbildas regelbundet i vägledande samspel, ICDP.

Enheten består av två förskolor, Bikupans förskola och Äppellundens förskola. Tillsammans utgör de en enhet med gemensam målsättning under samma förskolechef.

Vårt arbetssätt och grundvärderingarna har sin inspiration i Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Vi talar om de tre pedagogerna:
Miljön - föränderlig och stimulerande
Barngruppen - hjälper varandra i kunskapssökandet
Pedagogen - stöttar och vägleder barnet

Vision och värdegrund

Självkänsla, mod och nyfikenhet

Utgångspunkten för vår värdegrund och vision är dokumenten som styr förskolans verksamhet, Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev 16). Dessa förmedlar en kunskaps - och människosyn där alla har ett lika värde och där kunskap skapas i samspel mellan människor.

Självkänsla

Vi bemöter alla barn och vuxna med omtanke och uppskattning. Vi har höga förväntningar och en stor tillit till våra och barnens förmågor. I vår vardag har vi ett förhållningssätt där du blir sedd, uppmuntrad, lyssnad till, respekterad och tagen på allvar.

Mod

Vi lär av varandra och ser allas olikhet och förmågor som styrkor. Vi ser att alla, barn och vuxna, är lika viktiga och värdefulla och en del av sammanhanget. Vägleder och uppmuntrar till att ifrågasätta. Det ger oss en trygghet och en plattform att utvecklas ifrån.

Nyfikenhet

Vi tar tillvara barnets nyfikenhet och intressen och möter barnen med engagemang och glädje. Vår miljö är tilltalande, tillåtande och föränderlig; en miljö som ger utrymme för barn och vuxnas vilja att vara kreativa, fantasifulla och ifrågasättande.

Ledning

Rektor på Äppellundens förskola är Lena Lang Forseth, Lena är även rektor på Bikupans förskola.

Ann Bisenius är verksamhetschef för de kommunala förskolorna och har ett övergripande ansvar för verksamheterna.
Sedan 2007 finns all kommunal verksamhet i egen regi i en utförarförvaltning, kallad produktionsförvaltningen, där Eva Wetterstrand är produktionsdirektör.
Här finns förskolor och skolor, vård och omsorg, kultur och fritid samt en måltidsenhet.

Redaktör:
Maja Ekhagen Naumburg

Senast uppdaterad:
fredag 3 januari 2020