Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Särskilt stöd

Österåkers kommun arbetar för att skapa en inkluderande skola där alla elever ska få lika möjligheter att nå inte bara kunskapsmålen, utan sin fulla potential. Om en elev är i behov av särskilt stöd kan skolan erbjuda hjälp. Som komplement finns i kommunen den fristående Helleborusskolan och en kommunal resursskola för elever i behov av särskilt stöd

Särskilda behov

Skolan har ett ansvar att alla elever ska nå skolans kunskapskrav. Om ditt barn är i behov av mer omfattande stöd har skolan ett ansvar att tillgodose de behoven. Det gäller oavsett om det beror på sjukdom, funktionsnedsättning eller andra behov. Om du känner att ditt barn inte får det stöd barnet behöver ska du ta kontakt med barnets skola.

Särskilt stöd

Om det finns risk för att en elev inte når kunskapskraven inom ramen för den vanliga undervisningen har rektorn på varje skola ansvar att först utreda behoven, sätta upp ett åtgärdsprogram och sedan se till att rätt insatser utförs.

Utredning

Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att en utredning om särskilt stöd görs om det framkommer att det finns risk för att en elev inte når upp till kunskapskraven. Utredningen ska klargöra huruvida behov av särskilt stöd finns eller inte. Elevhälsan ska vara med under utredningen, annat än i undantagsfall.

Åtgärdsprogram

Skolan ska upprätta ett åtgärdsprogram om eleven har behov av särskilt stöd. Det ska i den stå vad eleven har för behov och åtgärder som ska sättas in för att ge eleven stöd.

Insatser

Insatserna är de förändringar som görs för elevens skolgång för att eleven ska kunna nå upp till målen. Dessa ska framgå av åtgärdsprogrammet och ska utformas för den elev det gäller och kan därför variera.

Tilläggsbelopp

Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet, det vill säga skolpengen.

Tilläggsbeloppet lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Det grundläggande kravet för att tilläggsbelopp ska lämnas – att barnet eller eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd – är högt ställt.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Möjligheten att ansöka om tilläggsbelopp gäller även för elevernas vistelse på fritidshem.

Lika möjligheter

Österåkers kommun arbetar för att skapa en inkluderande skola där alla elever ska få lika möjligheter att nå inte bara kunskapsmålen, utan sin fulla potential. Det gör vi bland annat genom att satsa på kompetensutveckling av skolpersonalen och modernisering av skollokalerna. Från och med år 2017 får landets kommuner återigen erbjuda resursskolor för elever med behov av särskilt stöd. Hösten 2017 startade Helleborusskolan i kommunen och hösten 2018 startade en kommunal resursskola upp i Österåker.

Helleborusskolan

Hösten 2017 startade Helleborusskolan i Österåker. Helleborusskolan är en fristående resursskola för elever inom autismspektrumet samt andra funktionsvariationer, med små klasser och hög personaltäthet. Skolan erbjuder en anpassad skolmiljö från förskoleklass till årskurs 9, samt fritidsverksamhet för elever till och med årskurs 6.

Helleborusskolan ligger på Luffarbacken 5. För att få plats på Helleborusskolan gör vårdnadshavare en ansökan direkt till Helleborusskolan. Läs mer på helleborusskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda undervisningsgrupper

Hösten 2018 startade Österåkers kommun upp en särskild undervisningsgrupp, Solrosen, för äldre elever i grundskolan som bedöms få en bättre skolgång i en anpassad lärmiljö. Solrosen finns på Bergavägen i Åkersberga. Här får eleverna undervisning i små grupper med hög personaltäthet.

Under höstterminen 2020 öppnar Minirosen, som välkomnar yngre elever i behov av särskild undervisningsstöd. Minirosen kommer att bedriva sin verksamhet i förskolan Palettens lokaler i Åkersberga.

Under tiden som eleven går i den särskilda undervisningsgruppen får hemskolan hjälp att anpassa sin verksamhet för att eleven ska kunna komma tillbaka till sin vanliga miljö så snart som möjligt. Det kan handla om alltifrån ett par månader till ett läsår beroende på elevens behov.

Ansökan om plats i de särskilda undervisningsgrupperna görs av rektorn på elevens hemskola, efter dialog med elev och vårdnadshavare. Kommunens verksamhetschef för utbildning samt elevhälsochef beslutar sedan om eleven ska tas emot i den särskilda undervisningsgruppen eller om det finns andra alternativ som bättre kan stötta eleven.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Senast uppdaterad:
måndag 7 september 2020