Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kvalitet och utveckling

Österåkers kommun arbetar aktivt med att följa upp och förbättra kvaliteten i skolan. Bland annat genomförs kundundersökningar och uppföljning av statistik gällande till exempel betygsresultat och personalens utbildning. Genom Pedagogcentrum får pedagoger i Österåker inspiration, stöd och verktyg att utveckla och förbättra sin undervisning och sitt bemötande av elever med olika svårigheter.

Med målen i sikte – kommunens uppföljningsmodell

Österåkers kommun arbetar med den lokala uppföljningsmodellen Med målen i sikte (MMiS) för att följa upp kvalitet och måluppfyllelse i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera utbildningen skapas förutsättningar för att förbättra utbildningens kvalitet och öka måluppfyllelsen i förhållande till de nationella målen i läroplanerna. Enkäterna genomförs av alla barn och elever som går på en förskola, grundskola eller grundsärskola, undervisande personal och rektor. Resultatet återkopplas till respektive enhet samt på övergripande nivå till Förskole- och grundskolenämnden och ligger till grund för både generella och lokala utvecklingsinsatser. Därutöver ska medborgarnas möjlighet att göra medvetna val av verksamhet underlättas genom kommunikation av resultat på webben.

Pedagoger och skolledning får stöd, utbildning och inspiration

Pedagogcentrum är en fysisk träffpunkt där Österåkers kommun erbjuder stöd och utveckling till alla förskolor, grundskolor och grundsärskolor i Österåker. Verksamheten vänder sig till pedagoger och skolledning och utformas efter behov och önskemål från verksamheterna, till exempel genom föreläsningar, processutbildningar, materialutlåning och specialpedagogisk handledning.

Läs mer om Pedagogcentrums verksamhet.

Två olika barns handflator hålls emot varandra.

Motorisk träning kan till exempel handla om att öva ramsor som man ska göra fysiska rörelser till.

Kan motorisk träning höja elevers studieresultat och välbefinnande?

Österåkers kommun har fått statligt bidrag från Specialpedagogiska
skolmyndigheten att genomföra ett projekt om motorik och inlärning. Projektet drivs av Pedagogcentrum i samarbete med Rydbo skola. Projektet pågår under hela 2018.

Barn som har svårigheter att lära sig läsa och skriva,
koncentrera sig, sitta stilla och följa instruktioner, har ofta utmaningar även med motorik, balans och koordination, och kan vara känsliga för sinnesintryck. Ännu tydligare kan det vara för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

– Vi på Pedagogcentrum vill sprida kunskap om medveten motorisk träning, och erbjuda förebyggande arbetssätt och enkla redskap att implementera i skolor. Med målet att hjälpa barn som har sensomotoriska och motoriska utmaningar att öka självkänslan och koncentrationen och samt ta till sig undervisning på ett mer fördelaktigt sätt, säger Pernilla Unevik.

Läs gärna mer om projektet om motorik och inlärning.

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
onsdag 15 september 2021