Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bedömning och betyg

Här får du och ditt barn information om kunskapsmålen, bedömning, betyg, utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan samt information om betygskopior.

Kunskapsmål

Kunskapsmål är ett sätt att beskriva de kunskaper som eleven ska ha lärt sig efter att eleven har gått ut nian. En del av målen är mer övergripande. Till exempel är ett mål att varje elev ska kunna tala och skriva svenska "på ett rikt och nyanserat sätt”. Det finns också mer konkreta mål för varje enskilt ämne. De mer konkreta målen för varje ämne kallas kursplaner. I varje kursplan står också vad som behöver vara uppnått för att nå ett visst betyg, se även nedan.

Bedömning

En lärare ska inte bara lära ut utan också utvärdera hur varje elevs lärande utvecklas. Det är viktigt att eleven får veta från läraren vad eleven är bra på och vad eleven behöver bli bättre på.

Betyg

Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsskalan går från A som är högsta betyget till F som är det lägsta betyget. A-E står för ett godkänt betyg och F står för ett inte godkänt betyg. Betyget ska visa i viken mån en elev har uppnått de kunskapskraven som finns för varje ämne och kurs.

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

Minst en gång per termin ska läraren hålla ett utvecklingssamtal med dig som vårdnadshavare och ditt barn. Samtalet ska handla om ditt barns utveckling i skolan. Det gäller både hur ditt barn tar till sig undervisningen och hur barnet fungerar socialt.

För de barn som inte får betyg ska läraren göra en så kallad skriftlig individuell utvecklingsplan. Det är en plan för hur ditt barn ska kunna utvecklas i skolan. Planen ska beskriva hur det går för elevens i skolan men även en plan för hur eleven ska utvecklas vidare. Planen ska också beskriva vad skola, elev och föräldrar kan göra för att hjälpa eleven att utvecklas.

Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven kan också användas för att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna och ge en ökad måluppfyllelse för eleverna. Ämnesproven är obligatoriska.

ÄMNESPROV i årskurs 3

De nationella proven i årskurs 3 får endast genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

ÄMNESPROV i årskurs 6

I årskurs 6 genomförs ämnesproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

ÄMNESPROV i årskurs 9

I årskurs 9 genomför eleverna nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk samt i biologi, fysik eller kemi och geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolan genomför ett av ämnesproven i NO-ämnena samt ett av ämnesproven i SO-ämnena.

Betygskopior

Om du behöver hämta ut kopior på dina betyg kontaktar du i först hand skolexpeditionen på den skola som du har läst på.

Sedan 2012 är friskolor skyldiga att leverera betygskopior till kommunen, där de då blir offentliga handlingar. Det innebär att det framöver från kommunen kommer gå att få ut betygskopior från friskolor även om de flyttat eller lagt ner. Österåkers kommun påminner årligen friskolorna om att de ska skicka in betygskopiorna, men kan inte garantera att betygskopiorna faktiskt levereras.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Clara Dahlström

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Senast uppdaterad:
torsdag 5 september 2019