Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kvalitet och utveckling

Österåkers kommun har som mål att vara länets bästa skolkommun. Som en del av det arbetet satsar vi på att utveckla våra pedagoger så att den utbildning ditt barn får håller högsta kvalitet. Detta arbete börjar redan i förskolan.

Med målen i sikte – ny uppföljningsmodell

För att följa upp arbetet med att förbättra kvaliteten i kommunens förskolor infördes en ny uppföljningsmodell 2017, ”Med målen i sikte”. Modellen belyser flera faktorer som har betydelse för kvaliteten i förskolan, såsom personalens kompetens och behörighet, det pedagogiska innehållet, barngruppernas storlek och personaltäthet.

En del av uppföljningsmodellen består av en enkät som besvaras av förskolebarn mellan 3–5 år, deras vårdnadshavare och förskolepersonal, på såväl kommunala som fristående förskolor i kommunen. Den första enkäten, som gjordes hösten 2017, visar att majoriteten av barnen och deras vårdnadshavare är nöjda med verksamheten. 93 procent av barnen tycker om att vara på förskolan och 95 procent av dem tycker att de lär sig nya saker. 98 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn alltid eller oftast är tryggt på förskolan. Lika hög andel uppger att förskolan bidrar till att barnet utvecklar sin förmåga att lära och leka.

Enkäten visar också att majoriteten av förskolepersonalen helt, eller till stor del, upplever att de har de förutsättningar som behövs för att bedriva ett kvalitativt arbete. 98 procent av personalen trivs med sitt arbete helt, eller med vissa undantag.

En ny enkät gjordes hösten 2018 och ska sedan upprepas årligen.

En leende flicka i förskoleåldern håller i en hink och är omringad av flera utomhusleksaker.

Enkäten som gjordes 2017 visar att majoriteten av barnen och deras vårdnadshavare är nöjda med verksamheten.

Pedagoger och skolledning får stöd, utbildning och inspiration

Träffpunkten Pedagogcentrum arbetar med stöd och utveckling i förskola och skola inom kommunen. Insatserna vänder sig till pedagoger och skolledning och utformas efter behov och önskemål från verksamheterna. Här inräknas exempelvis stöd för tekniska hjälpmedel i skolan och förskolan och specialpedagogiskt stöd i både skola och förskola.

Pedagogcentrum har också ett kursutbud och arbetar nära verksamheterna i skräddarsydda fortbildningsupplägg. Ett exempel är utbildningar inom neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och ett annat den lokala utbildning av barnskötare till förskollärare som anordnas i samverkan med Uppsala Universitet (se rubriken nedan).

Metodverkstan på Pedagogcentrum tar emot barngrupper när det gäller olika estetiska uttrycksätt i förskolan, medan Labbverkstan jobbar med programmering från förskoleålder upp till högstadiet.

Satsning på att öka andelen behöriga förskollärare

I samarbete med Uppsala universitet, utbildar Österåkers kommun just nu 40 anställda i kommunens förskolor till behöriga förskollärare. Målgruppen är förskolepersonal i Österåker som idag har barnskötarutbildning eller motsvarande.

Utbildningen inleddes i slutet av september 2017 och ges av Uppsala universitet, som genomför alla examinationer. Österåkers kommun samordnar utbildningen genom träffpunkten Pedagogcentrum. Kursdeltagarnas tidigare utbildningar kan tillgodoräknas eller tentas av, vilket gör att studietiden blir kortare än för en reguljär förskollärarutbildning. Under 2018 utreds utbildningen och en ny utbildningsomgång föreslås.

Kvinna läser högt för barn som sitter i klunga omkring henne.

Barnskötaren Annica Nicklasson tvekade inte en sekund när hon fick chansen att vidareutbilda sig till förskollärare. Hon använder sig gärna av sin nyvunna kunskap i arbetet med barnen. Foto: Patrik Lundin.

Redaktör:
Christer Larsson

Sakkunnig:
Erika Frangini
Senast uppdaterad:
tisdag 19 februari 2019