Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Höjda resultat för Österåkers grundskolor i Skolinspektionens granskning

Österåkers kommunala grundskolor höjer sig över hela linjen i årets resultat i Skolinspektionens granskning Skolenkäten. Resultatet visar också en större likvärdighet mellan de kommunala grundskolorna jämfört med föregående granskning.

– Det är roligt att vi ser en så bred ökning och att vi ser en större likvärdighet mellan skolorna när personal, elever och föräldrar beskriver vår verksamhet. Särskilt roligt är det att områdena ledarskap, elevers trygghet, utveckling av utbildningen och elevhälsa har stärkts. Det är starka indikatorer när vår personal höjer ledarskap och elevhälsa, det borgar för en utveckling även framåt, säger Joakim Östling, skolchef för de kommunala grundskolorna och grundsärskolorna i Österåker.

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten samlar in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen i skolorna och är ett av flera underlag som Skolinspektionen använder i sina bedömningar. Skolenkäten genomfördes i mars i år och omfattade årskurserna 5 och 9 i grundskolan samt grundsärskolan och årskurs 2 i gymnasiet.

Många olika frågor täcks in

Enkäten omfattar elevernas, respektive personalens och vårdnadshavarnas uppfattning kring olika frågor. Det handlar om frågor om allt ifrån stimulans, att veta vad som krävs, trygghet, studiero, elevhälsa, ordningsregler och anpassning efter elevens behov till frågor om delaktighet och inflytande, förhindrande av kränkningar, grundläggande värden samt argumentation och kritiskt tänkande.

Förra gången Skolenkäten genomfördes var 2019. Då låg resultatet för Österåkers grundskolor något under medel i riket och där några skolors resultat avvek negativt. I årets undersökning har resultaten höjts över nästan hela linjen sett över alla svarsgrupper och ligger nu kring eller strax över medel. Resultatet är dessutom mer likvärdigt mellan grundskolorna. När det gäller grundsärskolan är resultatet över medel.

– Det brukar inte röra sig så snabbt mellan granskningarna, därför ser vi med glädje och stolthet på våra förbättrade resultat. Våra kunskapsresultat har över tid varit höga i de kommunala grundskolorna, nu ser vi att vi framåt kan nå lika högt även i nationella enkätjämförelser. Vi ser och är stolta över vad vår personal i skolorna har presterat, säger Joakim Östling.

Mer läsning:

Lyckad satsning på matematik i Österåkers grundskolor

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
onsdag 26 maj 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021