Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Om tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser i skola och förskola

NYHET. Just nu får vi frågor om hur Österåkers kommun hanterar ansökningar om så kallade tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp är ett bidrag till fristående förskolor och skolor för extraordinära stödinsatser till barn och elever. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån det enskilda barnets eller elevens behov och kan inte betalas ut på verksamhetsnivå. Insatserna ska väsentligt skilja från det stöd som ersätts genom grundbeloppet, det vill säga skolpengen.

Grundbelopp

I skolpengen ingår ersättning för i princip alla kostnader förenade med en elevs utbildning, även vid behov så kallade extra anpassningar och särskilt stöd. Särskilt stöd kan exempelvis vara enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång. Oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte har barn och elever rätt att få de extra anpassningar och särskilda stöd de behöver.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet är ett bidrag som kan sökas för enskilda barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Det kan handla om barn och elever som har fysiska svårigheter, som till exempel rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning; medicinska svårigheter, som till exempel svår epilepsi eller diabetes, samt psykiska och/eller betydande sociala svårigheter, samt stora inlärningssvårigheter. Stödåtgärderna ska vara extraordinära och direkt kopplade till en enskild elev och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Beslut om tilläggsbelopp görs efter en individuell prövning.

Tilläggsbelopp utgår endast för stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbelopp. För att kommunen ska komma till slutsatsen att det är fråga om ett omfattande behov ska skolans/förskolans ansökan och underlag klart visa att så är fallet för den enskilde eleven.

Tilläggsbelopp avser inte att täcka hela kostnaden för eventuella stödinsatser, utan endast de extra kostnader som gör stödet extraordinärt. Beviljade tilläggsbelopp betalas alltid ut till skolan eller förskolan på individnivå och inte på verksamhetsnivå. En generell anpassning av förskolans eller skolans lokaler eller andra generella personaltillskott ger exempelvis därför inte rätt till tilläggsbelopp.

Så görs ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp görs för den enskilde eleven för ett läsår i taget. Det är huvudmannen som ansvarar för ansökan. För att få besked om en eventuell tilldelning av tilläggsbelopp före höstterminens start ska skolan lämna in ansökan till kommunen senast den 15 april. För elever i förskoleklass ska ansökan göras senast den 15 september. Alla ansökningar som inkommit under 2020 har behandlats i enlighet med dessa rutiner och beslut har skickats ut till samtliga skolor innan höstterminen startade. Ansökningar som kommer in efter utsatt datum handläggs i tur och ordning och eventuellt tilläggsbelopp betalas då ut efterföljande månad.

Till ansökan ska alltid bifogas aktuell pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram eller handlingsplan för den enskilde eleven, samt eventuella andra utlåtanden eller utredningar. Skolans eller förskolans ansökan behöver vara fullständig med tydlig beskrivning av planerade insatser och mål för den enskilde eleven för att kommunen ska kunna handlägga den. Annars behöver den kompletteras.

Vid förlängning av tidigare ansökan ska det förutom aktuellt individuellt åtgärdsprogram framgå hur elevens extraordinära behov av särskilt stöd har utformats samt en utvärdering av dessa insatser.

Ansökningar som kommer in efter ansökningsdatum brukar vara få och handläggs kontinuerligt. Just nu behandlas nyinkomna ansökningar och kompletteringar från september och oktober månad.

Möjlighet att överklaga

I kommunens beslut framgår alltid beslutat belopp, period, beslutsunderlag och hur man överklagar.

Om skolan eller förskolan inte är nöjd med kommunens beslut kan den överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avgör då om beslutet ska ändras.

Förvaltningsrätten har under hösten 2020 skickat tillbaka 14 överklagade beslut till kommunen med en uppmaning att skriva tydligare motivering för varje individ. Dessa ärenden handläggs för närvarande och förväntas skickas ut under vecka 45.

Österåker utreder modell för ersättning till resursskolor

Eftersom tilläggsbelopp beslutas på individnivå kan det belopp som betalas ut till en fristående förskola eller skola variera från läsår till läsår. Österåkers kommun arbetar därför parallellt för en lösning som tillgodoser behoven av en mer förutsägbar och hållbar ersättningsmodell för resursskolor.

Illustrationen visar vad som ryms inom ramen för grundbelopp och tilläggsbelopp.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
torsdag 29 oktober 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 3 november 2020