Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ny ersättningsmodell för att stärka resursskolor föreslås

Den 17 november väntas Förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun att fatta beslut om ett förslag till en ny ersättningsmodell inom skolverksamheten. Den innebär att ett permanent strukturbidrag ska erbjudas skolor som endast tar emot elever i behov av särskilt stöd. Målet är att ge mer förutsägbara och hållbara förutsättningar för dessa skolor, samt ge ökad trygghet för elever och vårdnadshavare.

Österåkers kommun inledde hösten 2019 ett arbete för att utreda en likvärdig resursfördelning till så kallade resursskolor. Bakgrunden är att dagens finansieringsmodell utifrån skolpeng och tilläggsbelopp kan göra det sårbart att bedriva verksamhet i skolor som endast tar emot elever i behov av särskilt stöd. Problemet är nationellt och Österåker har samverkat med andra kommuner i länet, samt deltagit i en statlig utredning om elevers möjligheter att nå kunskapsmålen, för att hitta gemensamma och långsiktiga lösningar. Målet har varit att utförare inom skolverksamhet ska ersättas på ett likvärdigt sätt för att kunna ge bästa möjliga förutsättningar för varje elev att utvecklas och nå sin fulla potential, där eleven befinner sig. Ett temporärt strukturbidrag på cirka 27 000 kr per elev och år som löper ut vid årsskiftet har betalats ut till resursskolor under tiden som utredningen har pågått.

Det permanenta strukturbidraget föreslås utgå till skolor som endast tar emot elever i behov av särskilt stöd och är tänkt att kompensera för organisatoriska merkostnader, såsom exempelvis högre personaltäthet, anpassade lokaler och mer omfattande elevhälsoinsatser.

Strukturbidraget storlek föreslås motsvara det tillfälliga bidraget plus indexuppräkning för 2021 och omfatta grundskola och förskoleklass, för elever som är folkbokförda i Österåkers kommun.

Fristående resursskolor kan även fortsättningsvis söka tilläggsbelopp för de elever som är i behov av omfattande särskilt stöd.

Mer information

Utbildningsförvaltningens utredning Likvärdig resursfördelningPDF
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd och strukturbidragPDF

Läs vår nyhet Om tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser i skola och förskolaöppnas i nytt fönster

Vad är strukturbidrag?

Strukturbidrag innebär resurser som fördelas utifrån på förhand kända förutsättningar och behov, i syfte att öka likvärdigheten.

I Österåkers kommun fördelas i dagsläget strukturbidrag avseende socioekonomiska faktorer (så kallat SALSA) samt glesbygdskompensation (så kallat skärgårdsstöd).

Den 17 november 2020 väntas Förskole- och grundskolenämnden att fatta beslut om ett förslag till permanent strukturbidrag för skolor som endast tar emot elever i behov av särskilt stöd.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
fredag 6 november 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 10 november 2020