Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Särskilt stöd i Österåkers förskolor och skolor

Österåkers kommun arbetar för att skapa en inkluderande och tillgänglig skola där alla elever ska få lika möjligheter att nå sin fulla potential och alla kunskapsmål. Under flera år i rad har Österåkers kommun höjt skolpengen för att alla utförare ska få rätt förutsättningar att organisera verksamheten optimalt.

Rektor ansvarar för att anpassa skolgången efter varje elevs olika förutsättningar och därmed tillgodose alla elevers olika behov. Om anpassningarna inte räcker finns det en möjlighet för rektor att besluta om så kallat särskilt stöd.

Varje rektor leder och fördelar arbetet i sin organisation, vilket inkluderar att fördela resurser. Om det finns risk för att en elev inte når kunskapskraven inom ramen för den vanliga undervisningen har rektorn på varje skola ansvar att först utreda behoven, besluta om åtgärdsprogram och sedan se till att rätt insatser utförs. Dessa åtgärder ska rymmas inom skolpengen.

I budgeten för år 2019 ökade Österåker skolpengen i grundskolan med i snitt över 4 procent. Det finns även andra verktyg som Österåker använder för att uppfylla målet med att tillhandahålla en skola för alla. Strukturbidrag och SALSA-bidrag, som ska kompensera för socioekonomiska aspekter, samt Skärgårdsstöd är andra sätt att väga upp olika förutsättningar för skolorna.

– Skolans kompensatoriska uppdrag är omfattande och innebär att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Jag är ödmjuk inför komplexiteten i den utmaningen, säger Louise Furness, utbildningsdirektör i Österåkers kommun

Omfattande och extraordinärt behov av särskilt stöd

Fristående förskolor och skolor kan ansöka om extra medel, så kallat tilläggsbelopp, från elevens hemkommun för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd som skolan anser vara extraordinära. Kammarrätten slår fast att utrymmet för tilläggsbelopp för särskilt stöd är mycket begränsat och utgångspunkten är att närapå alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för den ordinarie skolpengen som följer varje elev, oavsett vilken skola eleven går på. En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Stödet kan därför inte villkoras med att det endast sätts in om tilläggsbelopp beviljas. Tilläggsbeloppet är inte heller avsett att täcka hela kostnaden för insatserna, utan endast den extra kostnad som gör stödåtgärden extraordinär. Exempelvis genererar ett val av elevassistent som stödinsats inte automatiskt tilläggsbelopp.

– Vilka extraordinära stödinsatser som eleven erbjuds har en stark koppling till i vilket sammanhang eleven befinner sig i, vilket bemötande eleven får, vilken förståelse och kompetens eleven omges av och hur undervisningen är organiserad och utformad. Utmaningen handlar om att möta varje elev där just den befinner sig och skapa ett sammanhang där eleven kan utveckla tilltro till sin egen förmåga och tillförskaffa sig goda kunskaper, säger Louise Furness.

Att bedöma behovet av tilläggsbelopp

Utöver den höjda skolpengen år 2019, fördelar Österåkers kommun cirka 46 miljoner för extraordinära stödinsatser. Bedömningar av alla inkomna ansökningar från fristående förskolor och skolor samt från skolor utanför kommunen handläggs och beslutas av utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Besluten kan överklagas av förskolan eller skolan.

– Den stora mängd domstolsavgöranden som finns beträffande tilläggsbelopp för särskilt stöd pekar på att det finns oklarheter i gränsdragningen mellan vilken ersättning som ingår i grund- respektive tilläggsbeloppet. Jag välkomnar ett regelverk som förtydligar och möjliggör för utförare att fokusera på undervisningens kvalitet snarare än att behöva leva i ovisshet gällande delar av finansieringen, säger Louise Furness.

Mer information

Skolpeng/grundbelopp:

Skolpengen ska innefatta ersättning för undervisning eller pedagogisk verksamhet och omsorg, läromedel eller pedagogiskt material och utrustning, elevhälsa (ej förskola), måltider, administration, mervärdesskatt samt lokalkostnader. Förskolor och skolor ska ge stöd åt flertalet barn och elever inom ramen för grundbeloppet. I grundbeloppet ingår insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd, exempelvis enskild undervisning, specialpedagogiskt stöd, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp är ett bidrag som fristående förskolor och skolor inom och utanför kommunen kan ansöka av hemkommunen för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärderna ska vara extraordinära och direkt kopplade till det enskilda barnet eller den enskilda eleven. Exempel på stödåtgärder kan vara assistenthjälp, anpassning av lokaler och tekniska hjälpmedel. För att behovet ska anses vara omfattande och stödåtgärderna extraordinära krävs att behoven och åtgärderna ska vara kontinuerliga och pågå under en längre tid.

Verksamhetsstöd

Det slås fast i skollagen att kommunala verksamheters ökade resursfördelning äskas genom interkommunalt verksamhetsstöd, medan friskolor behöver ansöka om tilläggsbelopp för elever i behov av omfattande särskilt stöd. I Österåker fördelas därför verksamhetsstöd som en klumpsumma till produktionsförvaltningen, som i sin tur fördelar det extra stödet till enheterna.

SALSA-stöd

Österåkers kommun fördelar en del av pengen inom förskola och skola som ett strukturbidrag, som bland annat tar hänsyn til socioekonomiska faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå. Syftet är att uppväga för verksamheternas olika förutsättningar utifrån strukturella faktorer. I skolan benämns detta strukturbidrag som SALSA.

Till vår sida om särskilt stöd i förskolan

Till vår sida om särskilt stöd i grundskolan

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
torsdag 7 november 2019
Senast uppdaterad:
måndag 11 november 2019