Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Skånsta 2:171

Bild Karta över Skånsta med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Skånsta 2:171. Planområdet utgörs av Länsmansgården.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nuvarande markanvändning vid Länsmansgården samt att värna den kulturhistoriska karaktären på gården som främst utgörs av gårdsstrukturen.

Målet är att Länsmansgården ska kunna fortsätta att fungera som en populär målpunkt i Skånsta och kommunen i stort.

Aktuellt

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 25 februari – 25 mars 2022 i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även tillgängliga på kommunens webbplats.

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa granskningsförslaget tillsammans med samrådsredogörelsen. Granskningsförslaget kommer att publiceras här under granskningsperioden.

Tidigare

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 25 februari – 25 mars 2022 i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga samt på kommunens webbplats. Det fanns möjlighet att delta på ett digitalt samrådsmöte som hölls den 16 mars 2022.

En behovsbedömning har utförts och efter samråd med Länsstyrelsen har konstaterats att detaljplanen för Skånsta 2:171 (Länsmansgården) inte medför betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att tas fram utan miljöaspekterna hanteras i den ordinarie planprocessen.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: