Skånsta 2:171

Bild Karta över Skånsta med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Skånsta 2:171. Planområdet utgörs av Länsmansgården.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nuvarande markanvändning vid Länsmansgården samt att värna den kulturhistoriska karaktären på gården som främst utgörs av gårdsstrukturen.

Målet är att Länsmansgården ska kunna fortsätta att fungera som en populär målpunkt i Skånsta och kommunen i stort.

Laga kraft

Aktuellt

Detaljplanen för Skånsta 2:171 har den 10 januari 2024 fått Laga Kraft

Tidigare

Detaljplanen för Skånsta 2:171 antogs av Kommunfullmäktige den 11 december 2023.

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 21 juni – 18 augusti 2023, i entrén på Österåkers kommun (Alceahuset), Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns under granskningstiden även tillgängliga på kommunens webbplats.

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 25 februari – 25 mars 2022 i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga samt på kommunens webbplats. Det fanns möjlighet att delta på ett digitalt samrådsmöte som hölls den 16 mars 2022.

Yttranden som inkom under detaljplanens samråds-och granskningstid har sammanfattats och besvarats i en samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande, som finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Österåkers kommun. Av dessa framgår kommunens ställningstagande till synpunkterna.

En behovsbedömning har utförts och efter samråd med Länsstyrelsen har konstaterats att detaljplanen för Skånsta 2:171 (Länsmansgården) inte medför betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att tas fram utan miljöaspekterna hanteras i den ordinarie planprocessen.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: