Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Runö 7:15 m. fl.

Karta över Runö med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för Runö 7:15 med flera. Planområdet är beläget längs Rallarvägen, invid väg 276. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra lokaler för handel, verksamheter och kontor i ett strategiskt läge vid infarten till Åkersberga samt att skapa en mer enhetlig karaktär längs Rallarvägen. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2020-01-27. Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen 2020-10-22 och kommunen överklagade Mark- och miljödomstolens dom.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 2022-03-24 sitt beslut om att ändra Mark- och miljödomstolens dom, vilket innebär att kommunens beslut om att anta detaljplanen för Runö 7:15 m.fl. fastställdes. Mark- och miljööverdomstolen medgav dock att domen kunde överklagas till Högsta domstolen och motpart ansökte om prövningstillstånd, vilket beviljades 2022-10-19. Dom i målet väntas under våren 2023.

Tidigare

Detaljplanen för Runö 7:15 med flera antogs av Kommunfullmäktige den 27 januari 2020 och har därefter överklagats till mark- och miljödomstolen.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 28 maj - 25 juni 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Till granskningshandlingen hör även en samrådsredogörelse.

Planförslaget var på samråd under tiden 29 maj - 26 juni 2017. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 12 juni 2017.

Bild planprocessens olika skeden, en pil pekar på antagandeskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: