Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Hagby äng och kulle, etapp 1

Karta över Gottsunda/Åkers Runö med markering över planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Hagby äng och kulle (del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl.). Planområdet är beläget vid Svinningevägen mellan Hagbyhöjden och Husbykullen och är cirka 18 hektar stort.

Syftet med planen är att ge möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder som lokala verksamheter och service i ett mycket stationsnära läge. Detta innebär att pröva möjligheterna till ny bebyggelse i form av nya bostäder och verksamhetslokaler i en tät och varierad bebyggelsestruktur med småstadskaraktär.

Vidare är syftet med detaljplanen att skapa möjlighet till en utveckling av en ny integrerad stadsdel med goda kommunikationer inom centrala Åkersberga samt med Stockholm och övriga delar av regionen. Här skapas utrymme för bostäder, offentlig service och centrumverksamheter, med en sammanhängande struktur av gatunät, parkstråk, parker, mötesplatser och målpunkter. Dels i läge nära vatten och rekreation och dels inramat av stadsdelens varierade bebyggelse.

Detaljplanen utgör en första etapp av utbyggnadsområdet för utvecklingen av hela området kring Åkers Runö station.

Efter samråd har detaljplanen delats i två etapper, Hagby äng och kulle etapp 1 (avser denna del) och Hagby äng och kulle etapp 2.

Aktuellt

Detaljplanen för Hagby äng och kulle etapp 1, del av Hagby 1:5 m.fl. har den 2 mars 2023 fått Laga Kraft.

Tidigare

Detaljplanen för Hagby äng och kulle etapp 1, del av Hagby 1:5 m.fl. antogs av Kommunfullmäktige den 12 december 2022. Länsstyrelsen valde i delbeslut 28 december 2022 att pröva antagandebeslutet. Länsstyrelsen meddelade i beslut 2 mars 2023 att inte överpröva detaljplanen.

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 10 november – 8 december 2021, i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även tillgängliga på kommunens webbplats.

Planförslaget var på samråd under tiden 19 oktober – 19 november 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även utställda på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats.

Ett samrådsmöte hölls den 6 november 2018 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga.

3D-modell

I arbetet med framtagandet av granskningsförslaget för Hagby äng och kulle etapp 1 har även en 3D-modell arbetats fram. Modellen visar ett förslag på bebyggelse utifrån vad plankartan möjliggör. Bebyggelsen kan ändras i utformning. Syftet med 3D-modellen är att man ska få en känsla för bebyggelsens skala i relation till sin omgivning. Modellen visar inte gestaltning i form av färgsättning av bebyggelsen, fönstersättning, gestaltning av allmän plats och kvartersmark.

3D-modell för Hagby äng och kulle, etapp 1 Länk till annan webbplats.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på granskningsskedet där vi är nu

Plan- och exploateringsenheterna
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
Plan.exploatering@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad: