Tyck till om utvecklingen av Västra banvägen

En skylt på en tågstation längs Roslagsbanan där det står Åkers Runö på skylten.

Nu finns ett förslag om utveckling av Västra banvägen. Fram till den 19 juni har du möjlighet att under samråd tycka till om detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att omvandla Västra banvägen till en attraktiv stadsgata, möjliggöra en breddning av vägen för att göra plats för busstrafik, gående, cyklister, träd, plantering och dagvattenhantering längs med vägen. Vidare syftar planen till att möjliggöra uppdimensionering av VA-nätet, hantera dagvatten och avrinning samt att låta vägen samt omgivande naturmark inom del av fastigheten Tuna 3:1 övergå till kommunen.

Målet är att de åtgärder som planen syftar till ger en god förutsättning för den planerade utvecklingen i Akersberga centrum samt stärker kopplingen mellan centrum och den västra sidan av spåren.

Välkommen till digitalt samrådsmöte

Kommunen bjuder in till samrådsmöte tisdagen den 30 maj 2023 klockan 17.00–18:30. Mötet sker digitalt via Teams. Föranmälan krävs till plan.exploatering@osteraker.se senast den 24 maj. Uppge att du vill delta på samrådsmötet för Västra Banvägen i din anmälan. Bekräftelse på anmälan skickas tillsammans med teamslänk ett par dagar innan mötet. Vid stort intresse kan ytterligare samrådsmöte bli aktuellt.

Tyck till senast 19 juni

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 19 juni 2023 till:

Österåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsenheterna
184 86 Åkersberga

Synpunkter kan även skickas via e-post till plan.exploatering@osteraker.se
Synpunkter kan med fördel märkas med planprogrammets diarienummer: KS 2020/0131.

Efter samråd samlas synpunkterna på förslaget i en samrådsredogörelse och utifrån dessa görs eventuella kompletterande utredningar och justeringar av förslaget. Därefter kommer detaljplanen att ställas ut för granskning. Den som inte senast då lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ta del av samtliga dokument

Publicerad:
Senast uppdaterad: