Tyck till om utvecklingen av området Åkers Runö

En skylt på en tågstation längs Roslagsbanan där det står Åkers Runö på skylten.

Under perioden 6 april till 4 maj har du möjlighet att under samråd tycka till om utvecklingen av Åkers Runö utifrån det planprogram som tagits fram.

Syftet med planprogrammet är att utifrån områdets förutsättningar tydliggöra områdets gemensamma utgångspunkter och visa på riktlinjer för områdets utveckling som helhet. Planprogrammet pekar ut en långsiktigt lämplig markanvändning och syftar till att studera förutsättningarna för detaljplanering för att utveckla området etappvis.

Ett prioriterat utvecklingsområde

I översiktsplanen framgår att Åkers Runö är ett prioriterat utvecklingsområde och en viktig lokal knutpunkt. Planprogrammet möjliggör att Åkers Runö år 2040 utgör en integrerad och funktionsblandad stadsdel med småstadskaraktär, goda kollektivtrafikförbindelser och ett rikt utbud av rekreations- och kulturmiljöer.

Det är Kommunstyrelsen som gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till planprogram för Åkers Runö.

En attraktiv och modern stadsdel med småstadskaraktär

Under arbetet har vision och mål tagits fram för programområdet. Planprogrammets vision är att Åkers Runö år 2040 utgör en integrerad och funktionsblandad stadsdel med goda kollektivtrafikförbindelser och med ett rikt utbud av rekreations- och kulturmiljöer. Åkers Runö utformas som en attraktiv, modern stadsdel med småstadskaraktär och blir en lokal knutpunkt med tillgång till offentlig och kommersiell service. Goda kollektivtrafikförbindelser och välanpassade cykelstråk gör det möjligt att resa hållbart. Områdets tillgångar i form av natur- och kulturvärden tas tillvara och blir en viktig del av Åkers Runös identitet. Natur- och kulturvärdena knyts samman genom trivsamma, tydliga och trygga stråk som länkar ihop stadsdelen med omgivningen.

Planområdets mål

  • Åkers Runö är en attraktiv funktionsblandad stadsdel med god arkitektur och inbjudande mötesplatser.
  • Åkers Runö är en sammanhängande stadsdel med tydliga och trygga kopplingar till omkring-liggande områden.
  • Åkers Runö är en stadsdel som skapar förutsättningar för ett hållbart resande.
  • Inom Åkers Runö utvecklas och förvaltas områdets ekosystemtjänster samt höga natur- och kulturvärden.
  • Åkers Runö har god tillgång till grönområden, rekreation och idrottsmöjligheter.

Välkommen till digitalt samrådsmöte

Kommunen inbjuder till samrådsmöte den 26 april 2023. Mer information om planprogrammet för Åkers Runö.

Representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningens projektgrupp kommer även att finnas på plats i Multiarenan den 25 april 2023 för att svara på frågor.

Tyck till senast 4 maj

Planprogrammet finns utställt på samråd under perioden 6 april – 4 maj 2023, i entrén på Österåkers kommun (Alceahuset), Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna kan köpas till självkostnadspris i Servicecenter på plan 1. Synpunkter på programförslaget ska lämnas skriftligt senast 4 maj 2023 till:

Österåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsenheterna
184 86 Åkersberga

Synpunkter kan även skickas via e-post till plan.exploatering@osteraker.se
Synpunkter kan med fördel märkas med planprogrammets diarienummer:
KS 2020/0040

Planprogram är inte juridiskt bindande och kan därför inte överklagas. Beslut om godkännande av planprogrammet fattas av Kommunfullmäktige. Det godkända planprogrammet kommer därefter att ligga till grund för kommande detaljplaneläggning inom området.


Publicerad:
Senast uppdaterad: