Avgifter för kart- och mättjänster

Kostnad enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa för 2022. Priserna redovisas inklusive moms.

Primärkarteutdrag

Används när du ska bygga en ny huvudbyggnad med eget vatten och avlopp, bygga komplementbyggnad eller tillbyggnad på befintlig byggnad. Där det krävs, är primärkarteutdraget kompletterat med plangränser och prickmark i detaljplanelagt område.

Kartarealen omfattar fastigheten inklusive del av omkringliggande fastigheter.

Digital karta i filformat dwg och pdf

Kartareal 0,3-1,0 hektar kostnad 811-1 969 kronor
Kartareal 1,1-2,0 hektar kostnad 2 134-3 623 kronor

Analog karta, utskriven på papper A3 eller större, alternativt i filformat pdf

Kartareal 0,3-1,0 hektar kostnad 700-1 279 kronor
Kartareal 1,1-2,0 hektar kostnad 1 362-2 106 kronor

För karta kompletterad med plangräns och prickmark tillkommer 474 kronor.
För större kartutsnitt kontakta kartor@osteraker.se för prisuppgift.

Nybyggnadskarta

Används när du ska bygga en ny huvudbyggnad (till exempel bostad, verksamhetslokal eller skola), som ska anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. Finns detaljplan är kartan uppdaterad med planbestämmelser, bestämmelselinjer samt ytor.
Roslagsvatten kompletterar kartan med vatten- och avloppsledningar samt förbindelsepunkt.

Kostnad 8 461 kronor för fastighetsareal upp till 3 000 kvm.
Nybyggnadskartan är momsbefriad.

För större kartutsnitt kontakta kartor@osteraker.se för prisuppgift.

Utstakning och lägeskontroll

I bygglovet framgår vad som krävs i form av utstakning och lägeskontroll.

Endast finutstakning 4 hörn 6 818 kronor och ytterligare hörn 549 kronor
Endast lägeskontroll 4 hörn 4 192 kronor och ytterligare hörn 164 kronor
Finutstakning och lägeskontroll 4 hörn 9 517 kronor och ytterligare hörn 820 kronor
Grovutstakning timkostnad ingenjör 951 kronor alternativt där det krävs 2 ingenjörer, mätlag 1 647 kronor.

För extra kostnader (exempelvis för transport till ö) tar vi betalt enligt utlägg.

Gränspåvisning

För att kunna göra en gränspåvisning utför vi alltid först en arkivutredning. Den tar normalt 1-2 timmar och utförs enligt gällande timtaxa. Till detta tillkommer fältarbete och efterarbete som varierar och kan ta från 2 timmar och uppåt (inklusive packning, restid etcetera). Efter gränspåvisningen i fält får du som kund en faktura på hela uppdraget enligt gällande taxa (både arkivutredning och gränspåvisning).

En gränspåvisning kostar från cirka 2 800 kronor.

För extra kostnader (exempelvis för transport till ö) tar vi betalt enligt utlägg.

Övriga mätuppdrag

För övriga mätuppdrag tar vi betalt per timme.

Ingenjör 951 kronor
Mätlag (2 ingenjörer) 1 647 kronor

För extra kostnader (exempelvis för transport till ö) tar vi betalt enligt utlägg.

Stompunkter

Koordinatuppgift första punkten 376 kronor, ytterligare punkter 224 kronor/styck.
Digital leverans i filformat dwg alternativt koordinatlista i filformat pdf.

För större uttag kontakta kartor@osteraker.se för prisuppgift.

Gränskoordinater

Upp till 10 gränspunkter kostar 476 kronor (0,5 ingenjörstimme).
Digital leverans i filformat dwg alternativt koordinatlista i filformat pdf.

För större uttag kontakta kartor@osteraker.se för prisuppgift.

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?