Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ditt ansvar för trafiksäkerheten som fastighetsägare

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten.

Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om du inte har gjort det kan du anses försumlig i din tillsyn över fastighetens inverkan på omgivningen. Om en olycka inträffar på grund av att du inte klippt din häck, dina buskar eller träd, kan det innebära att du som fastighetsägare hålls ansvarig.

Säker trafik kräver fri sikt i korsningar

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata måste du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.

Illustration som visar regler för hörntomt, beskrivs i brödtexten

Du som har hörntomt. Klicka på bilden för att se den större.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har utfart mot gata.

Du som har utfart mot gata.

Håll häcken inom tomten

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Annars finns en risk att gående och cyklister tvingas ut i körbanan, vilket ökar risken för trafikolyckor. Häckar och buskar som är mer än 1 meter höga bör därför planteras minst 60 cm från tomtgränsen. Träd och större buskar bör planteras minst 2 meter från tomtgräns.

Håll häcken inom tomten

Håll häck och växtlighet inom tomten.

Fria trottoarer och synliga vägmärken

Håll trottoarer och gångbanor fria från växlighet och andra hinder. Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.

Du måste se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas. Vägmärken som inte syns kan leda till trafikolyckor eller att räddningstjänsten inte hittar rätt.

Fri höjd är minst:

  • 2,5 meter för gångbana
  • 3,2 meter för cykelväg
  • 4,6 meter för körbana
  Fria trottoarer och synliga vägmärken

  Fria trottoarer och synliga vägmärken.

  Kontrollera att sikten är god

  Sätt dig i en bil och titta tvärs över tomthörnet. Kan du se trafikanterna på den korsande gatan utan problem?

  Kontrollera att sikten är god

  Kontrollera att sikten är god.

  Det kan hända snabbt

  Tänk på att små barn inte syns om din häck, staket eller mur är för hög. Barn kan komma springandes ut från sidan.

  Små barn kan snabbt komma utspringandes.

  Det kan hända snabbt.

  Så står det i lagen

  Plan- och bygglagen, 8 kap §15

  ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

  Lag med särskilda bestämmelser om

  gaturenhållning och skyltning”, 2-3, 5 §§

  Enligt denna lag ”kan kommunen ålägga en fastighetsinne-havare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra åtgärder… … så att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet....”

  ”Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik.”

  Broschyr

  Informationen på den här sidan finns att ladda ned i en pdf-fil.PDF

  Redaktör:
  Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

  Senast uppdaterad:
  fredag 23 april 2021