Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om snöröjning

Vanliga frågor om snöröjning, halkbekämpning och sandsopning 

Snöröjning och halkbekämpning

Jag tycker inte att det har blivit plogat eller sandat som jag vill, hur gör jag då?

På den här sidan kan du säkert hitta svar på just din fråga om varför det inte har blivit plogat eller sandat som du tycker. Hittar du inget svar som stämmer överens med din fråga, så kontrollerar du om det är kommunens väg.
I "Österåkerskartan- Boende och miljö" kan du välja lager för att se de vägar kommunen snöröjer.
Karta som visar vägar som kommunen snöröjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är vägen kommunal så kan du gå vidare till felanmälan. Beskriv ditt ärende och peka ut på kartan vart det gäller. Ärendet går vidare direkt till entreprenören så att de kan se vad som behövs åtgärdas.
Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När är det vår tur att få plogat?

Hur prioriteras snöröjningen?

Centrum, alla bussgator samt gång- och cykelvägar har högsta prioritet, därefter kommer alla lokalgator. Kommunens vägnät är indelat i olika områden, där respektive maskin har sitt eget. Ibland är det flera maskiner inom samma område.

Varför har inte vår gata blivit plogad ännu, fast gatan bredvid har det?

Det kan vara så att du bor på en gata som gränsar till en annan vägförening eller samfällighet, där de har en annan entreprenör som snöröjer gatan. Varje entreprenör har sina områden att snöröja, och det sammanfaller inte alltid i tid.

Jag ser flera plogbilar som åker runt utan att ploga?

​Det finns ett flertal aktörer i kommunen som arbetar med snöröjning. De har sina egna områden att sköta, och plogar där deras avtal tillåter dem att ploga.

Varför snöröjer ni på nätterna?

Entreprenörens uppdrag

Entreprenören har ett uppdrag att snöröja när det kommit snö oavsett tid på dygnet. Det tar ca 6-8 timmar att snöröja hela kommunen. Snöröjningen blir också effektivare och säkrare nattetid då det inte är någon annan trafik och det gör att morgontrafiken flyter på bättre.

Varför måste ni snöröja på nätterna vid skolor och förskolor?

Det är Armada som snöröjer inom dessa områden, och det utförs på natten för att prioritera säkerheten för våra barn och personalen som arbetar där. Området ska vara plogat och klart innan skolans aktiviteter drar igång

En belysningsstolpe har blivit nedplogad och kan vara strömförande, vad gör jag?

Lämna aldrig en felanmälan för direkt akut fara via e-post, felanmälanformulär eller telefonsvarare. Det är viktigt med en personlig kontakt som kan ta hand om och åtgärda felet direkt.
Kontakta Bogfelts Installation & Entreprenad AB: 08-732 57 13

Ett brunnslock har flyttats ur sitt läge av plogbilen, vem kontaktar jag?

Lämna aldrig en felanmälan för direkt akut fara via e-post, felanmälanformulär eller telefonsvarare. Det är viktigt med en personlig kontakt som kan ta hand om och åtgärda felet direkt. Är ett brunnslock ur sitt normala läge, kontaktar du Roslagsvatten: Kontorstid: 08-540 835 40, Journummer övrig tid: 08-768 03 14

Det är mycket snömodd på vår gata?

Viktigt att tänka på är att snö från den egna fastigheten inte får skottas ut på gatan eller på gångbanan. Utskottade snömassor blir till modd, och när det kommer nysnö blir situationen ohållbar med trafikfara och dålig framkomlighet.

Underlätta snöröjningen, behåll snön på din egen fastighet oavsett om gatan blivit plogad eller ej.

Varför släpper ni inte ned plogbladet ordentligt?

De maskiner vi använder har en plog med så kallat flytläge, det vill säga den använder plogens egen tyngd och "flyter" på snön. När snön är hårt packad blir det svårt att komma ner på "bar mark". Det blir ofta en snöyta kvar som snabbt blir moddig när bilar eller gående passerat, och den måste oftast köras ett par gånger för att bli bra

Varför har ni inte tryck på plogen så att den kommer ner ordentligt?

Av säkerhetsskäl används flytläge och inte tryck på plogbladet. Skulle det komma exempelvis en kantsten i vägen för plogen, så motsvarar den en allvarlig krock för föraren.

Varför plogas inte trottoaren, måste jag göra det själv?

Varför är inte gångbanan/trottoaren utanför mitt hus plogad?

En gångbana längs en lokalgata som är smalare än 1,2 meter eller en gångbana längs en kommunal huvudväg smalare än 1 meters bredd snöröjs inte och kan även komma att användas som ett upplag för snö som kommer från gatan om det behövs. En annan förklaringa kan även vara att sopkärl eller parkerade bilar har stått i vägen för plogbilen och att det inte har varit möjligt att komma åt att snöröja.

Vilka gångbanor/trottoarer snöröjs?

  • Gångbanor utmed kommunala huvudvägar med över 1,0 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.
  • Gångbanor utmed kommunala lokalgator med över 1,2 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.

Måste jag skotta gångbanan/trottoaren utanför min fastighet?

Nej, i Österåkers kommun har fastighetsägare på en kommunal väg, ingen skyldighet att själv snöröja eller sanda den.

Varför snöröjer ni inte de smala gångbanorna/trottoarerna?

För att undvika att det blir skador på till exempel buskar, häckar och trädgårdsmurar vid snöröjningstillfället.

Jag får en plogvall vid min infart?

Vårt främsta mål är att hålla vägar samt gång- och cykelbanor fria från snö och halka. Vid snöröjning bildas ofta en plogvall vid fastighetsinfarterna, och det är inte alltid möjligt att hinna ta bort dem. Som fastighetsägare ansvarar du själv för att snöröja din infart. Det är inte tillåtet att skotta ut snön på körbanan igen även om den kommer från plogbilen.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

Det är olika från kommun till kommun vilket ansvar fastighetsägaren har för gångbanan utanför sin fastighet. I Österåkers kommun har fastighetsägare på en kommunal väg där gångbanan är för smal för att snöröjas, ingen skyldighet att själv snöröja eller sanda den. Den kan behöva användas som ett snöupplag för snö från gatan i vissa fall. Din tomt däremot har du som villaägare alltid ansvar för!

Du är även själv skyldig att:

  • skotta så att brevbäraren kan nå brevlådan från sitt fordon, läs mer om det hos PostNord. Det är även lämpligt att ställa sina sopkärl så att sophämtningen kommer åt vid hämtning, läs mer om det hos Roslagsvatten.
  • inte skotta ut snö från din egen tomt eller den oplogade gångbanan på gatan.
  • att parkera ditt fordon enligt gällande parkeringsregler så att snöröjningsfordon kan komma fram och kan snöröja hela ytorna.
  • ansa buskar och häckar så att de inte växer ut över fastighetsgränsen
  • grenar som hänger ut över gatan eller gångbana på en höjd lägre än 4,5 meter är ett hinder för snöröjningsfordonen. Tänk på att snön tynger ned grenar så kapa gärna på lite högre höjd.

Hur kontrollerar ni snöröjningen?

Stickprov och felanmälan

Vi gör stickprov, men kan omöjligt kontrollera alla vägar dagligen. Vid normala snöfall där du upplever att den kommunala gatan inte har plogats och sandats som den ska, vill vi gärna att du gör en felanmälan.
Vid kraftiga snöfall gör vi fler ronderingar och har en kontinuerlig kontakt med snöröjningsentreprenören. För att underlätta vårt arbete att fokusera på snöröjningen, ber vi er då att enbart kontakta oss vid snöhinder eller halka som medför risker för liv och hälsa.

Min granne skottar ut snön från sin tomt ut på gatan?

Snö från egna fastigheten får inte skottas ut på gatan

Viktigt att tänka på är att snö från den egna fastigheten inte får skottas ut på gatan. Det inte bara försvårar för snöröjningen, utan kan även ställa till problem för grannar som ska köra igenom till sin egen uppfart. När plogen sen kommer så kan grannen också få en större snövall att skotta vid sin infart. Prata med din granne, hänvisa dom gärna att läsa informationen som finns på våra sidor. Den snö som finns på respektive fastighet, får inte skottas ut på allmänna ytor. Var och en håller sin egen snö inom den egna fastighetsgränsen.

Sandning och sandlådor

Finns det sandlådor där jag kan hämta sand?

Nej, kommunen tillhandahåller inte sand till fastighetsägare.

Det ser inte ut som att det har sandats som det ska på gång- och cykelvägen?

​Hjälp oss gärna att felanmäla via formuläret, om du upptäcker att någon sträcka som borde ha sandats har glömts bort. Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prioriterar ni annorlunda när det är extremväder?

Är det någon skillnad i prioritering när det är extremt väder?

Vid klass 1 och klass 2 varning, det vill säga det som kallas extremväder, kan inte alltid prioriteringsordningen hållas. Då är det viktigt att hålla bussgator och huvudleder så körbara som möjligt. Det kan ta längre tid innan gång- och cykelvägar samt lokalgator har blivit snöröjda, än vad som gäller vid ett mer normalt snöfall.

Vad betyder egentligen klass 2 varning?

Informationen hämtad från SMHI - Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

När hämtar ni den stora snöhögen som har plogats upp på vår gata?

Vid kraftigt snöfall så görs alla gator, vägar, gång- och cykelvägar i första hand framkomliga. Därefter åker de och ett varv till och "finröjer". Högar som är placerade så att de utgör trafikfara, ska köras bort eller toppas av snarast möjligt. På platser där snön inte utgör något hinder, får den ligga kvar.

Kan man få hjälp av kommunen att skotta sin infart?

Kommunen har tyvärr inte den möjligheten. Fråga istället andra lokala företag.

Sandsopning

Varför tar det sådan tid innan sandsopningen blir klar?

Först ska all sand som legat i snövallarna längs med gång- och cykelvägar eller grönytor blåsas ut i vägen för att kunna sopas upp. Därefter görs en grovsopning, och sedan en finsopning. Dessa moment ska utföras längs med alla kommunala gång-,cykel- och körvägar, vilket gör att det tar tid.

När sopas vår gata?

Sandsopningen påbörjas när det är så gott som plusgrader dygnet runt. Så länge det är minusgrader på nätterna kan fukt och nederbörd frysa på och ge halka under natten och morgonen vilket gör det farligt att ta bort gruset för tidigt. Men vi börjar sopa så fort väderleken är stabil och det känns säkert.

Sopningen genomförs sedan alltid i två omgångar, först en grovsopning och därefter en finsopning. Vi börjar med de mest centrala delarna av Åkersberga och alla gång- och cykelbanor, därefter lokalgator och avslutningsvis huvudgator och bussgator.

Sandsopningen är inte klar fast det är 1 maj?

Senast 1 maj om väderleken tillåter

Då snösmältningen är klar och temperaturen tillåter, påbörjas sandsopningen så snart det går efter vintern. Målet är att sandupptagningen ska vara klar på alla kommunala vägar senast den 1 maj. 
Andra tider kan gälla i områden eller på vägar som sköts att vägföreningar eller samfälligheter.

Bor ni utmed en kommunal gata som inte är färdigsopad den 1 maj, är ni välkommen att felanmäla detta.

Det är inte sopat på min gata trots att det är den 1 maj?

Österåkers kommun ansvarar för de kommunala vägarna. Vägar och områden som ligger inom samfälligheter och vägföreningar sköts av föreningarna själva. Vid skolor med omkringliggande gator och gångvägar, är det oftast Armada som har ansvaret.

1 maj är för sent som sista datum!

Med jämna mellanrum så kommer det vintrar som håller i sig länge. Ibland kommer snön tillbaka just när vi tror att våren anlänt. Därför behövs ibland lite extra tid för att hinna med, men oftast så är allt klart tidigare.

Servicegata, eller så kallad städgata

Varför är det parkeringsförbud vissa dagar när ni ändå inte är där och snöröjer eller sopar?

Underhåll av vägen

Kommunens vägar ska kunna skötas och underhållas. Det gäller oavsett tid och dag, och i olika typer av ärenden. Kommunen sköter förutom snöröjning även underhåll av beläggning, skyltar och belysning. För vissa typer av åtgärder behövs att vägen är tömd på fordon för att åtgärder ska kunna ske så enkelt och riskfritt som möjligt.

Snöröjning, halkbekämpning och sandsopning

​Snöröjning och sandsopning sker dagligen inte enbart under de dagar när det är parkeringsförbud. Ibland krävs det fler insatser på en gata för att tömma den på snö eller sand. På smala gator där många parkerar är det viktigt att en dag under veckan ha åtkomst till hela gatans bredd för att kunna åtgärda det som inte kan åtgärdas de dagar som det står parkerade bilar där.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
måndag 1 mars 2021