Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Provisorisk väg mellan Industribron och Hjulvägen

Kommunstyrelsen tog 2020-01-08 beslut om att tidigarelägga byggnationen av den så kallade Södra Boulevarden. Beslutet innebär att kommunen omgående inleder projektet med att bygga en provisorisk väg från Industribron i öster fram till Sågvägen/Näsvägen i väster.

Provisorisk väg kommer avlasta Sågvägen

Den nya vägen kommer att avlasta Sågvägen som får ökade trafikflöden i samband med att Båthamnsvägens spårövergång stängs under april i år. En detaljplan för den permanenta utformning av Södra Boulevarden tas fram parallellt med anläggandet av den provisoriska vägen.

Inom projektet för den tillfälliga vägen ingår att bygga en provisorisk väg för persontransporter. Den kommer i och med det inte att ha gång- och cykelmöjligheter i det här skedet. Tunga transporter samt gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas via Båthamnsvägen och Sågvägen.

Den provisoriska vägen kommer att gå parallellt med Sågvägen, söder om industriområdet. I öster kommer den befintliga vägen Hjulvägen att användas för att få till den nya vägkopplingen till Båthamnsvägen/Industribron. Bara enklare justeringar krävs. För den resterande sträckan kommer en ny väg och en provisorisk vägbro anläggas och ansluta till Sågvägen/Näsvägen i väster.

De arbeten som utförs inom ramen för projektet kommer enbart att utföras på kommunens egen fastighet eller på av kommunen arrenderad fastighet.

Tidplan

Tidplan för den provisoriska vägen där arbetet planeras starta i februari 2020 och fortgå i så snabb takt som möjligt.

Träbron kommer att behöva ersättas av en permanent bro. Den befintliga träbron kommer att flyttas och anpassas efter nya vägbron, så att den fortsatt kan användas för gående över till ängen.

Miljö- och tillgänglighetsförbättrande åtgärder

I samband med arbetet kommer kommunen passa på att göra miljöförbättrande åtgärder i form av oljeavskiljande funktion för diket. En sådan åtgärd minskar mängden miljöfarliga ämnen i vattnet som rinner igenom. Kommunen passar även på att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten till infartsparkeringen vid hundkapplöpningsbanan, genom att bygga övergångsställen och gångbana hela vägen fram.

Andra anpassningar i anslutning till projektet

Utöver de åtgärder som beskrivs har korsningen Sågvägen/Båthamnsvägen redan anpassats för att kunna hantera en ökad trafikbelastning. Justeringar av skyltar och vägmarkering kommer att ske i samband med att Båthamnsvägens spårövergång stängs i april.

Mer om Båthamnsvägens ersättning och SL:s arbete med dubbelspår går att läsa häröppnas i nytt fönster

Detaljplanearbete

Det pågår ett arbete med att ta fram detaljplan för en permanent lösning för Södra Boulevarden. Den permanenta utformningen kommer bland annat att innehålla en gång- och cykelväg. Mer information kring detaljplanen för Södra Boulevarden och resterande del av kanalstaden publiceras på österåker.se under året.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
måndag 24 februari 2020
Senast uppdaterad:
måndag 24 februari 2020