Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Strukturskiss för Kanalstaden

Den stadsmässiga utvecklingen av Åkersberga kring och väster om Åkers Kanal lades fast i fördjupad översiktsplan för Täljöviken och i program för Kungsängen från 2006. I samband med antagande av den fördjupade översiktsplanen och godkännande av programmet för Kungsängen gavs uppdrag om upprättande av program för den västra delen av Kanalstaden samt detaljplaneläggning av delen öster om kanalen. Programarbetet har lett fram till en strukturskiss.

Syfte

Strukturskissen för Kanalstaden ska utgöra ram för kommande detaljplanearbete, markanvisningar och avtal inom Kanalstaden genom att beskriva mål, riktlinjer och förutsättningar för den fysisk miljön och infrastrukturen. Områdets storlek gör att planeringen av Kanalstaden kommer att pågå under lång tid, varför ett grundläggande ramverk för den framtida utvecklingen är viktig för ett helhetsperspektiv på området.

Avgränsning

Strukturskissen avgränsas av Österskärsvägen i öster och Tunafjärden i söder. I väster avgränsas Kanalstaden av skogsområdet väster och söder om Johannelund. I norr avgränsas Kanalstaden av järnvägen och väg 276.

Beslut

Strukturskissen godkändes i Kommunstyrelsen 11 januari 2016.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
tisdag 25 oktober 2016