Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Östanå, Roslagskulla, Wira planprogram

Området kring Östanå, Roslags-Kulla och Wira har en stark karaktär, en rik historia och ett attraktivt landskap. Dessa kvaliteter erbjuder unika möjligheter till upplevelser för både boende och besökare.

Syfte

Detta planprogram är ett långsiktigt strategiskt dokument som ska ligga till grund för mark- och vattenanvändningen i området på både kort och lång sikt. Planeringshorisont är mellan 20 och 25 år. Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för utvecklingen av området med utgångspunkt i översiktsplanens riktlinjer för området.

Programmet har tre delsyften:

  • Beredskap för att kunna balansera bevarande av omistliga värden och tryck på utveckling.
  • Ge förutsättningar för att lösa dagens uppenbara problem med vatten & avlopp.
  • Bättre förutsättningar för det lokala näringslivet, service, turism.

Beslut

  • Planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige den 29 april 2013.
  • Aktualitetsprövningen av planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige den 4 mars 2019.

Aktualitetsprövning

Under 2018-2019 genomfördes en aktualitetsprövning av planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira. Aktualitetsprövningen innebar bland annat att följande delar av planprogrammet förklarades inaktuella:

  • Delar av planprogrammet som omfattar föreslagen markanvändning vid Östanå slott (barockträdgården, Djurgården samt alléer) 
  • Delar av planprogrammet som omfattar föreslagen markanvändning direkt väster om slottet
  • Delar av planprogrammet som omfattar föreslagen markanvändning söder om Lo
  • Delar av planprogrammet som omfattar föreslagna tillkommande vägar i anslutning till Östanå slott och barockträdgården 

I övrigt ses planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira fortsatt aktuella.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
tisdag 30 mars 2021