Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mellansjö planprogram

Planprogrammet syftar till att ge en samlad bild av hur Mellansjö med omgivningar kan utvecklas avseende markanvändning och bebyggelse under den kommande 20 -årsperioden. Med ny bostadsbebyggelse krävs utbyggnad av ett kommunalt VA-nät samt goda kommunikationer. Planprogrammet visar även på möjligheter att bygga ut ytterligare handel och verksamheter.

Planprogrammet kommer utgöra ett underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt Miljöbalken. Mellansjö planprogram är en fördjupning över Mellansjö och förutsättningarna för att kunna förtäta och bebygga främst med nya bostäder men även handel och verksamheter. Planprogrammet anger även bevarandevärden för natur, kultur och rekreation som ska beaktas i kommande planering.

Avgränsning

Programområdet omfattar Mellansjö, Nolsjö och det markområde som avgränsas av kusten i väst och färjeläget i norr. Ursprungligen avgränsades programområdet av avrinningsområdet för Kyrksjön men har sedermera utökats med området mot färjeläget.

Beslut

Planprogrammet godkändes i kommunfullmäktige den 14 april 2010.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 20 mars 2014