Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ljusterö planprogram

Ljusterö planprogram redovisar ett förslag till framtida markanvändning. Programmet syftar till att ge en ökad fast befolkning genom nya bebyggelseområden och omvandling av fritidshusområden till permanentboende.

I planprogrammet identifieras också områden med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden där stor restriktivitet gäller vid nyexploatering som kräver hög anpassning till befintlig bebyggelse och landskap. Planprogrammet redovisar viktiga allmänna intressen och gör avvägningar mellan olika motstående intressen.

Syfte

Planprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument som ska ligga till grund för Ljusterös mark- och vattenanvändning på både kort och lång sikt. Planeringshorisonten är mellan 20 och 25 år. Planprogrammet kommer utgöra ett underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt Miljöbalken. Vidare är planprogrammet en plattform för lokala initiativ inom exempelvis service- och turistnäringen.

Beslut

Planprogrammet godkändes i kommunfullmäktige den 14 april 2010.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 20 mars 2014