Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kulturmiljöprogram för Svinninge

"Kulturmiljöprogram för Svinninge" redovisar områdets bebyggelseutveckling från tiden då området främst bestod av torp under Svinninge gård eller Rydboholm som bedrev jordbruk i kombination med fiske eller sjöfrakt till efterföljande epoker med fritidsbebyggelse och den nu aktuella omvandlingen till permanentbebyggelse.

Syfte

Syftet med inventeringsdelen är att utifrån tillgängliga byggnadsinventeringar, litteratur och besök på plats beskriva miljöerna utvändigt. Syftet med analysdelen är att förklara och redovisa vad i bebyggelsemiljöerna som bär det kulturhistoriska värdet.

Inventering och analys kommer att fungera som ett kunskapsunderlag och vägledning vid detaljplanearbete och plan- och byggfrågor så att området och bebyggelsens kulturhistoriska värden skall kunna tas tillvara på ett varsamt sätt.

Beslut

Denna skrift är godkänd av Byggnadsnämnden i november 2008.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
tisdag 1 april 2014