Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Valsjöskogen

Under perioden 12 mars - 16 april 2018 hölls en markanvisningstävling för bostadsbyggande inom detaljplan Valsjöskogen nära centrala Åkersberga.

Bebyggelsen inom detaljplanen för Valsjöskogen ska bestå av totalt ca 69 bostäder fördelat på sex delområden. Försäljningen sker per delområde. Tävlingen vänder sig till exploatörer som vill bygga småhus i enlighet med antaget gestaltningsprogram.

Tävlingsunderlaget kan laddas ner här. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Terräng Valsjöskogen

Terräng Valsjöskogen

Exempel på terränganpassning - Vistaberg

Exempel på terränganpassning - Vistaberg

Inkomna frågor under tävlingen:

Fråga 1: I inbjudan tillåts att man lämnar in anbud för max två områden – kan man också vinna båda dessa områden eller avser ni att tilldela ett område per exploatör?


Svar: Man kan vinna max två områden/exploatör.


Fråga 2: Kommunens tidplan? Dvs. när kommer vinnarna att utses, köpekontrakt skrivas och när kan exempelvis bygglov sökas?


Svar: Vi avser att teckna avtal med vinnande exploatörer under april-maj och sedan måste avtalen upp till Kommunstyrelsen (KS) för beslut. Beslut i KS tas den 27 augusti


Fråga 3: För områden markerade som e2 och e3 i detaljplanen – största byggnadsarea om 110 kvm avser per tomt?


Svar: Ja, för områden markerade med e2 och e3 är största byggnadsarea 110 kvm/tomt.


Fråga 4: Ni anger under förutsättningar att ”Lantmäteriförrättning pågår för bildande av exploateringsfastigheter”. Vad menas med detta? Att ni har påbörjat en lantmäteriförrättning för gemensamhetsanläggningar, vägar och andra tekniska anläggningar inom respektive delområde i enlighet med detaljplanen?


Svar: Förrättningen som avses gäller bildandet av de 6 anbudsområdena till 6 olika fastigheter (förrättningen är i princip klar). I detta ingår inte bildande av gemensamhetsanläggningar, vägar mm inom respektive delområde.


Fråga 5: Var kan anbud lämnas utanför kontorstid?


Svar: Utanför kontorstid kan anbud lämnas i kommunens brevlåda precis utanför entrén till kommunhuset på Hackstavägen 22 i Åkersberga. Kuvertet måste vara märkt ”ANBUD Bostäder Valsjöskogen etapp 1” och adresserat till:

Österåkers kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsenheten

184 86 Åkersberga


Fråga 6: Ska exploatören eller kommunen utföra gator inom respektive delområde?


Svar: Exploatören står för all utbyggnad inom kvartersmark.


 

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Nina Söderberg
Senast uppdaterad:
måndag 22 februari 2021