Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hagby äng och kulle

Under perioden 7 mars - 2 maj 2016 hölls en markanvisningstävling för området Hagby äng och kulle, beläget intill Svinningevägen och Österåkers golfklubb i västra Åkersberga. 11 tävlingsbidrag inkom där Magnolia Bostad AB i samarbete med LINK arkitektur utsågs till vinnare med sitt bidrag "Nätverket".

Förslaget innehåller ca 300 smålägenheter som upplåts som hyresrätter. Byggnadshöjderna varierar mellan tre och fem våningar. Utformningen av området är av stadsmässig karaktär med en balans mellan sluten kvartersbebyggelse och öppna ytor. Kommunen avser inte att sälja marken utan kommer istället upplåta denna med tomträtt. Arbetet med att ta fram en detaljplan för området har påbörjats. För mer information, kontakta planarkitekt Amanda Docherty.

Juryns motivering

”Tävlingsbidraget illustrerar ett område med en egen, tydlig karaktär med både variation och stringens i gestaltningen och juryn ser goda möjligheter till folkliv och social hållbarhet genom planering för lokaler i bottenplan mot gatan samt medveten formgivning av gator och gårdar med hjälp av bl.a. konstnärlig utsmyckning och pedagogisk dagvattenhantering.

Förslaget håller en mycket god nivå när det gäller hållbarhets- och energilösningar, med bl.a. kreativa idéer om dagvattenhantering och fokus på cykeln och kollektivtrafiken som färdmedel. Bil- och cykelpool ses som goda idéer och likaså realtidsinformation om kollektivtrafiken i närområdet.

Juryn ställer sig positiv till de olika typerna av gårdsmiljöer samt anser att kommunens önskemål om stadsmässighet i gatustruktur och kvartersutformning har tillmötesgåtts på ett kreativt sätt. Variationer i höjd och volym inom kvarteren, ger området identitet samt ett trivsamt intryck.

Trots att förslagsställaren valt att lägga till punkthus i ett område som ska ges stadsmässig karaktär, anser juryn att utformningen av gaturummen ändå uppnår detta genom att förlägga volymerna och i liv med gatan.”

Översiktskarta

Översiktskarta Hagby äng och kullar

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Senast uppdaterad:
måndag 22 februari 2021