Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Utökning av Värmeverket (Säby 1:7 m.fl.)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för en utökning av Sandkilsverket.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Sandkilsverket att utöka sin värmeproduktion i anslutning till befintligt värmeverk för att möta behovet av värme som en växande kommun har inför framtiden

Aktuellt

Planförslaget finns utställt för Granskning under tiden 3 maj – 4 juni 2021, på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna kan köpas till självkostnadspris.

Granskningshandlingarna kan läsas här:
Kungörelse Utökning av värmeverket (Säby 1:7 m.fl.)PDF
Granskningshandling Utökning av värmeverket (Säby 1:7 m.fl.)PDF
Plan- och illustrationskarta Utökning av värmeverket (Säby 1:7 m.fl.)PDF

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 27 oktober 2021 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.

Synpunkter på planförslaget för Utökning av värmeverket kan även lämnas här

Rubriksätt gärna synpunkterna med KS 2019/0205 yttrande Värmeverket.

Tidigare

Planförslaget var utställt på samråd under tiden 28 september – 27 oktober 2020 i entrén på Österåkers kommun, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Det fanns möjlighet att anmäla sig till ett samrådsmöte anpassat efter rådande pandemisituation. Det erbjöds även möjlighet att boka enskilda möten under samrådstiden.

En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts och efter samråd med Länsstyrelsen har det konstaterats att detaljplanen för utökning av Värmeverket (Säby 1:7 m.fl.) inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte att tas fram utan miljöaspekterna hanteras under den ordinarie planprocessen.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
måndag 3 maj 2021