Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tuna 6:151 m.fl.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Tuna 6:151 m.fl. Fastigheten är belägen längs med Västra banvägen cirka en kilometer från Åkersberga centrum strax norr om Roslagsbanans station Tuna Gård.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i form av stadsmässiga flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen i varierande höjd och utformning, i enlighet med Översiktsplanen samt utvecklingen av de centrala delarna av Åkersberga. Detaljplanens syfte ligger även i linje med kommunens utveckling kopplat till Sverigeförhandlingen. Målsättningen är att genom en väl gestaltad ny bebyggelse bidra till hållbar stadsutveckling med fler lägenheter och lokaler för verksamheter/service i ett mycket stationsnära läge och att den nya bebyggelsen bidrar till att förbättra trygghet och stärka karaktären kring Västra Banvägen som stråk och Tuna station som en lokal knutpunkt.

Aktuellt

Planförslaget var utställt på samråd under tiden 5 februari – 5 mars 2021 i entrén på Österåkers kommun, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns under samrådstiden även tillgängliga på kommunens webbplats.

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa granskningsförslaget som kommer att publiceras här under granskningstiden.

Tidigare

Planförslaget var utställt på samråd under tiden 5 februari – 5 mars 2021 i entrén på Österåkers kommun, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Det fanns möjlighet att anmäla sig till ett digitalt samrådsmöte som hölls den 15 februari 2021.

Handlingarna kan läsas här:
Missiv Tuna 6:151 m.flPDF
Plankarta Tuna 6:151 m.fl.PDF
Samrådshandling Tuna 6:151 m.fl.PDF

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på samrådsskedet

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Sara Larsson
Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021