Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Svinningevägen GC norr

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Svinningevägen GC norr. Planområdet är beläget norr om Svinninge gård mellan Svinningevägen och Täljöviken.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny gång- och cykelväg längs Svinningevägen. Idag saknas ett sammanhängande gång- och cykelstråk mellan Svinninge och Åkersberga. Under gång och cykelvägen förläggs huvudledningar för vatten och avlopp, vilka ska försörja bebyggelsen i Täljö, Stava m.fl. Genom området planeras det även en ridstig.

Syftet är också att utveckla strandängarna så att området blir allmänt tillgängligt som ett rekreationsområde, samtidigt som dess natur- och kulturvärden och vattenkontakt värnas och stärks. Området ska därefter underhållas genom en skötselplan.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021