Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Del av Svavelsövägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett kommunalt huvudmannaskap för del av Svavelsövägen vilket är en förutsättning för att möjliggöra framtida busstrafik i området. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planuppdraget kan läsas härPDF

En detaljplan för Rydbo Saltsjöbad del 1 vann laga kraft 9 april 2014. I detaljplanen är kommunen inte huvudman för allmän plats.

Svavelsövägen utgör ett huvudstråk i Svinninge och ansluter till en föreslagen huvudgata inom detaljplan för Nya Skåvsjöholmsvägen som bl.a. betjänar föreslagna skol- och förskoletomter. Del av Svavelsövägen föreslås därför få ändrat huvudmannaskap och detaljplaneläggas i en separat detaljplan med kommunalt huvudmannaskap.

Planhandlingarna publiceras på denna sida när ett planförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Planprocessens olika skeden, en pil pekar på uppdragsskedet

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021