Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Boda gård, del 1

Detaljplanen medger i huvudsak friliggande småhusbebyggelse men även parhus och lägenhetsvillor. En stor del av planområdet avsätts som naturmark. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Kommunens ansökan om upphävande av strandskydd inom planområdet har delvis beviljats av länsstyrelsen. Kommunen överklagade detta beslut till Miljö- och energidepartementet, som den 20 april 2017 avslog kommunens överklagan vilket innebär att Länsstyrelsens beslut gäller.

Det arbetet av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som har pågått under en längre tid för Boda Gård 2, Karsvreta träsk och Björnhammar indikerar på att även Boda Gård 1 påverkas av groddjur vilket har medfört att Boda Gård 1 också har införlivats i MKB-arbetet och revideringar av detaljplanen för Boda Gård 1 är nödvändiga. Arbetet med MKB:n pågår och det har framkommit att flera naturvärden behöver utredas ytterligare, tidplanen för MKB:n har således förlängts och förväntas nu vara klar under 2021. Med hänvisning till ovanstående så kommer detaljplanen således att ställas ut på en ny utställning, med intentionen att detta kommer att ske under 2021.

Tidigare

Planförslaget var på utställning under tiden 30 oktober - 27 november 2013.

Handlingarna kan läsas här:
KungörelsePDF
UtställningshandlingPDF

Innan dess var planförslaget på samråd under tiden 5 maj - 9 juni 2008. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 27 maj 2008. Efter samrådsskedet delades planförslaget för Boda gård upp i två separata planer, Boda gård del 1 och 2.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021