Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Björnhammar

Syftet med planläggningen är att möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är planläggningen en förutsättning för att möjliggöra vägutbyggnader samt för utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge.

Aktuellt

Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att detaljplanerna Björnhammar och Boda Gård 2 med nu kända förutsättningar kan medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning således behöver påbörjas. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas där den betydande miljöpåverkan som planerna kan antas medföra initieras, beskrivs och bedöms. Detta arbete pågår och det har framkommit att flera naturvärden behöver utredas ytterligare, tidplanen för MKB:n har således förlängts och förväntas nu vara klar under 2021.

Sedan detaljplanen var på samråd utredes möjligheten om kommunalt huvudmannaskap för allmän plats istället för enskilt inom detaljplanen. En preliminär tidplan för när Björnhammar kan ställas ut på utställning är hösten 2021.

Tidigare

Detaljplanen var på samråd under tiden 3 september – 5 oktober 2015. Ett samrådsmöte hölls den 21 september 2015 kl. 17.00 i Alceahuset i Åkersberga.

Handlingarna kan läsas här:
MissivPDF
SamrådshandlingPDF

Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av Kommunfullmäktige 19 december 2005.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
torsdag 18 februari 2021