Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Slussholmen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Slussholmen. Planområdet för Slussenholmen är beläget vid Åkers kanal.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en upprustning av området kring Slussholmen, samt att införliva den idag planlagda parkmarken inom planområdet under kommunalt huvudmannaskap.

Utöver renoveringen av slussanläggningen och nytt dämme med fiskvandringsväg föreslås en upprustning av hela Slussholmen med bryggor och gångvägar för att öka områdets tillgänglighet och attraktionsvärde för allmänheten.

Aktuellt

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 17 februari – 7 april 2021 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även tillgängliga på kommunens webbplats.

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa antagandehandlingen som kommer att publiceras här efter antagandet.

Tidigare

Planförslaget var utställt för Granskning under perioden 17 februari – 7 april 2021 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Granskningshandlingar kan läsas här:
Underrättelse Förlängd granskningstidPDF
UnderrättelsePDF
GranskningshandlingPDF
PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF
Dom vattenverksamhetPDF

Planförslaget var utställt på samråd under tiden 19 augusti – 16 september 2019. Ett samrådsmöte hölls den 2 september 2019.

Samrådshandlingar kan läsas här:
KungörelsePDF
SamrådshandlingPDF
Plankarta PDF
Illustrationskarta PDF
Dom vattenverksamhetPDF

En behovsbedömning har utförts och efter samråd med Länsstyrelsen har det konstaterats att detaljplaneförslaget för Slussholmen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag kan läsas här.PDF

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
torsdag 8 april 2021