Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Slussholmen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Slussholmen. Planområdet för Slussenholmen är beläget vid Åkers kanal.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en upprustning av området kring Slussholmen, samt att införliva den idag planlagda parkmarken inom planområdet under kommunalt huvudmannaskap.

Utöver renoveringen av slussanläggningen och nytt dämme med fiskvandringsväg föreslås en upprustning av hela Slussholmen med bryggor och gångvägar för att öka områdets tillgänglighet och attraktionsvärde för allmänheten.

Aktuellt

Planförslaget för Slussholmen var under perioden 19 augusti–16 september 2019 utställt på samråd på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även utställda på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats.

Tack för Era synpunkter.

Nu påbörjas arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa granskningsförslaget som kommer att publiceras här under granskningstiden.

Tidigare

Planförslaget var utställt på samråd under tiden 19 augusti - 16 september 2019. Ett samrådsmöte genom öppethus hölls den 2 september 2019.

Samrådshandlingarna kan läsas här.PDF

En behovsbedömning har utförts och efter samråd med Länsstyrelsen har det konstaterats att detaljplaneförslaget för Slussholmen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag kan läsas här.PDF

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020