Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Säbyvikens marina

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Säbyvikens marina. Verksamhetsområdet för småbåtshamn utökas med bland annat hamnkontor och hallar för vinterförvaring och service.

Aktuellt

Detaljplan för Säbyvikens marina har fått laga kraft.

Enligt ett beslut den 15 september 2020 ger Mark- och miljööverdomstolen inte prövningstillstånd och Mark- och miljödomstolens avgörande står därmed fast.
Mark- och miljööverdomstolens beslut får inte överklagas.

Mark- och miljödomstolen anser att Österåkers kommun har handlagt det aktuella planärendet på ett formellt riktigt sätt och har hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Mark- och miljödomstolen avslog därför överklagan av kommunfullmäktiges beslut från den 19 september 2016.

Tidigare

Ett program för Säbyviken godkändes av Kommunstyrelsen den 2 maj 2011. Ett planförslag var på samråd under tiden 25 september - 31 oktober 2012 och på granskning under tiden 25 mars - 17 april 2015.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 19 september 2016 och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen, som i en dom den 4 december 2017 upphävde Kommunfullmäktiges beslut. I en dom den 9 april 2018 ger Mark- och miljödomstolen inte prövningstillstånd.

I juli 2019 ändrade Högsta domstolen domen från 2017 på grund av grovt rättegångsfel (domvilla). Målet återförvisades därför till Mark- och miljödomstolen.

I en dom från den 7 maj 2020 skriver Mark- och miljödomstolen att det inte finns tillräckliga skäl för att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Överklagandena ska därför avslås. Detta beslut överklagades därefter till Mark- och miljööverdomstolen.

Den 15 september 2020 kom Mark- och miljööverdomstolens beslut att prövningstillstånd inte ges. Detta beslut får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om Mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
onsdag 7 oktober 2020