Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Säbydepån

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Säbydepån. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintlig depåverksamhet för bussar vid Sandkilsvägen.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Planen föreslås även möjliggöra nya trafiklösningar i form av en ny dragning av Sandkilsvägen söderut till Korsgärdesvägen samt anläggande av en ny bro vid Åkers kanal. Både utrivning av den gamla bron och anläggandet av den nya utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Österåkers kommun har ansökt om tillstånd från mark-­ och miljödomstolen för Säbybron och mark- och miljödomstolen har beviljat tillståndet. Planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Miljökonsekvensbeskrivningen kan läsas här.PDF

Aktuellt

Planförslaget var utställt för Granskning under tiden 1 juli – 17 augusti 2020 på Österåkers kommun, i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även tillgängliga på kommunens webbplats.

Tack för era synpunkter!

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa antagandehandlingen som kommer att publiceras här inför antagandet.

Tidigare

Planförslaget var utställt för Granskning under perioden 1 juli - 17 augusti 2020 på Österåkers kommun, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga

Handlingarna kan läsas här:
KungörelsePDF
GranskningshandlingPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF

Planförslaget var på samråd under tiden 17 maj – 19 juni 2017 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Ett samrådsmöte hölls den 31 maj 2017.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021