Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Runö 7:15 med flera

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar förslag till detaljplan för Runö 7:15 med flera. Planområdet är beläget längs Rallarvägen, invid väg 276. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra lokaler för handel, verksamheter och kontor i ett strategiskt läge vid infarten till Åkersberga samt att skapa en mer enhetlig karaktär längs Rallarvägen. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Mark- och miljödomstolen upphävde 2020-10-22 detaljplanen för Runö 7:15 m.fl. Kommunen har ansökt om prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.

Tidigare

Detaljplanen för Runö 7:15 med flera antogs av Kommunfullmäktige den 27 januari 2020 och har därefter överklagats till mark- och miljödomstolen.

Handlingarna kan läsas här:
AntagandehandlingPDF

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 28 maj - 25 juni 2018 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Till granskningshandlingen hör även en samrådsredogörelse.

Planförslaget var på samråd under tiden 29 maj - 26 juni 2017. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 12 juni 2017.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Camilla Bennet
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021