Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Runö 7:123

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:123.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt stadsmässig utveckling i ett strategiskt läge. Ändamålet med projektet är även att möjliggöra en etablering av verksamheter inom området Runö 7:123 med inriktning främst på infartshandel, då Lidl AB vill etablera sig på området och för det krävs en ändring av nuvarande detaljplan.

Planuppdraget kan läsas härPDF

Aktuellt

Planförslaget finns utställt för Granskning under tiden 3 maj – 4 juni 2021, på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna kan köpas till självkostnadspris.

Granskningshandlingarna kan läsas här:
Missiv Runö 7:123PDF
Granskningshandling Runö 7:123PDF
Plan- och illustrationskarta Runö 7:123PDF

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 4 juni 2021 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.

Synpunkter på planförslaget för Runö 7:123 kan även lämnas här

Rubriksätt gärna synpunkterna med KS 2017/0195 yttrande Runö 7:123.

Tidigare

Planförslaget var utställt på samråd under tiden 13 juli – 24 augusti 2020 i entrén på Österåkers kommun, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Med hänsyn till rådande situation med Covid-19 ägde inget samrådsmöte rum. Det erbjöds dock möjlighet att boka enskilda möten under samrådstiden.

En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts och efter samråd med Länsstyrelsen har det konstaterats att detaljplanen för Runö 7:123 inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför inte att tas fram utan miljöaspekterna hanteras under den ordinarie planprocessen.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Sara Hägg
Senast uppdaterad:
måndag 3 maj 2021