Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Runö 7:123

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:123. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt stadsmässig utveckling i ett strategiskt läge. Ändamålet med projektet är även att möjliggöra en etablering av verksamheter inom området Runö 7:123 med inriktning främst på infartshandel, då Lidl AB vill etablera sig på området och för det krävs en ändring av nuvarande detaljplan.

Planuppdraget kan läsas här.PDF

En ny byggnad på aktuell fastighet kommer påverka helhetsintrycket av området. Det är därför av yttersta vikt att byggnadens volym, placering, gestaltning och omkringliggande ytor är väl genomtänkta och att dessa aspekter stämmer in i kommunens långsiktiga planer för Pilstugeområdets utveckling. Målsättningen är att fortsätta utvecklingen ett väl gestaltat handelsområde vid infarten till Åkersbergas centrala delar som bidrar till att vara/bli en välkomnande entré till Åkersberga. Detaljplanen ska verka för en hållbar bebyggelseutveckling i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Aktuellt

Planförslaget var på samråd under tiden 13 juli - 24 augusti 2020 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns under samrådstiden även utställda på kommunens webbplats.

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa granskningsförslaget som kommer att publiceras här under granskningstiden.

Tidigare

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 13 juli - 24 augusti 2020 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Av hänsyn till den rådande situationen med Covid-19 hölls inget fysiskt samrådsmöte.

Samrådshandlingen kan läsas här.PDF

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Sara Hägg
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020