Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Röllingby södra, etapp 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i from av stadsmässiga flerbostadshus samt att göra redan befintlig bostadsbebyggelse planenlig. Detaljplanen syftar även till att skapa bättre kopplingar i och upprustning av trafikgatunätet och möjliggöra kommunalt huvudmannaskap för lokalgator, GC-vägar och allmänplats, för Storängsvägens norra del samt Hantverksvägen.

Aktuellt

Planförslaget var utställt för Granskning under tiden 13 november – 11 december 2020 på Österåkers kommun i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även tillgängliga på kommunens webbplats.

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa antagandehandlingen som kommer att publiceras här inför antagandet.

Handlingarna kan läsas här:
UnderrättelsePDF
GranskningshandlingPDF
PlankartaPDF
IllustrationsplanPDF

Tidigare

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 14 november – 12 december 2016.

Efter samrådet har planområdet delats upp. Delar av Storängsvägen söder om Hackstavägen, samt fastigheterna Hacksta 2:134 och Berga 10:6 har tagits bort från detaljplanearbetet med Röllingby södra, etapp 1 då det framkommit flertalet frågor som behöver utredas vidare i kommande etapper.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021