Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hacksta – Berga

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till program för området kring Hacksta och Berga. Planområdet är beläget strax nordost om Åkersberga centrum och är cirka 46 hektar stort.

Programuppdraget kan läsas härPDF

Syftet med planläggningen är att se över och utreda kopplingar mellan områden och möjlig utveckling i fråga om av skola, idrottsändamål, grönområden samt bostäder inom området kring Hacksta och Berga.

Planprogramhandlingarna publiceras på denna sida när ett programförslag har upprättats och ställts ut på samråd.

Aktuellt

Kommunen ställer in dialogvandring i området den 17 mars

 

Kommunen har tidigare bjudit in till en dialogvandring i området som skulle äga rum den 17 mars. Med anledning av coronaviruset har Österåkers kommun beslutat att ställa in evenemang som inte bedöms vara nödvändiga.

Medborgardialog

Tack för ert engagemang!

Tidig medborgardialog hölls mellan 11 maj – 1 juni 2018. Vid fyra tillfällen i maj, utspridda vid olika tidpunkter och veckodagar, stod kommunens representanter dels i Åkersberga centrum och dels i kommunens mobila mötesplats, Österåker På väg. Möjligheten fanns också att skicka in synpunkter till kommunen via mejl.

Syftet med den tidiga dialogen var att samla information som kan hjälpa till att forma riktningen för det kommande programarbetet. Inkomna synpunkter sammanställs och utgör ett underlag för programförslaget.

Tidigare

Dokumentet "Vision för centrala Åkersberga" upprättades 2009, vilket anger grundläggande utgångspunkter för utveckling och förtätning av de befintliga centrala delarna av tätorten. Visionen utgör ett underlag och en vägledning för fortsatta program- och planarbeten.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
måndag 19 oktober 2020