Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hacksta – Berga

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till planprogram för området kring Hacksta och Berga. Programområdet är beläget strax nordost om Åkersberga centrum och omfattar en yta om cirka 48 hektar.

Programuppdraget för Hacksta-Berga kan läsas härPDF

Syftet med planläggningen är att se över och utreda kopplingar mellan områden och möjlig utveckling i fråga om av skola, idrottsändamål, grönområden samt bostäder inom området kring Hacksta och Berga.

Under arbetet har vision och mål tagits fram för programområdet. Visionen är att Hacksta-Berga vid år 2040 är en långsiktigt hållbar, attraktiv och integrerad del av Åkersberga stad som stimulerar till lärande och kreativitet samt upplevs trygg och säker.

Nedan följer de mål som har formulerats i syfte att uppnå visionen:

  • Hacksta-Berga har tillgängliga och trygga stråk som tydligt länkar till sin omgivning;
  • Hacksta-Berga inrymmer attraktiva gröna miljöer och parker för hela Åkersberga;
  • Hacksta-Berga bidrar till kvalitativa miljöer för utbildning och lärande, kultur och upplevelser;
  • Hacksta-Berga är en stadsmässig del av Åkersberga stad med en variation av bostäder och en naturlig fortsättning på centrumområdet;
  • Hacksta-Berga är en del av en resilient stad som erbjuder en god livsmiljö.

Aktuellt

Tack för ert engagemang!

Planprogrammet för Hacksta-Berga var på samråd mellan den 22 mars - 23 april.

Programförslagets handlingar fanns under samrådstiden tillgängliga på denna webbplats och i entrén till Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Ett samrådsmöte hölls av kommunen den 12 april. På grund av rådande Corona-restriktioner genomfördes mötet digitalt.

Samrådshandlingarna kan läsas här:
Missiv Hacksta-BergaPDF
Samrådshandling Hacksta-BergaPDF

Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna yttranden, vilket kan föranleda ändring inför nästa skede. Nästa steg är att planprogrammet godkänns av Kommunfullmäktige.

Planprogram är inte juridiskt bindande och kan därför inte överklagas. Det godkända planprogrammet kommer därefter att ligga till grund för kommande detaljplaneläggning inom området.

Tidigare

Detaljplanen var på samråd under perioden 22 mars-23 april 2021. Synpunkter på programförslaget skulle lämnas skriftligen till Kommunen senast den 23 april.

Tidig medborgardialog hölls mellan 11 maj-1 juni 2018. Syftet med den tidiga dialogen var att samla information som kan hjälpa till att forma riktningen för det kommande programarbetet. Inkomna synpunkter utgör ett underlag för programförslaget.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021