Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkers Runö

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 27 april 2020 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till planprogram för Åkers Runö. Området är beläget väster om Åkersberga.

Programuppdraget kan läsas härPDF

Områdena väster om Åkersberga har i kommunens planering länge betraktats som utvecklingsområden. En utveckling längs Roslagsbanans stationer beskrivs i både kommunens gällande översiktsplan, äldre översiktsplaner samt i den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken från 2006. Åkers Runö ingår även i Sverigeförhandlingen och planeras därmed växa med ca 2400 nya bostäder fram till år 2035.

Syfte med planprogrammet

Syftet med programmet är att utveckla stationsområdet samt att undersöka möjligheten att utveckla programområdet med bland annat stadsmässig sammanhängande bebyggelse bland annat innehållande bostäder, verksamheter och service. Planprogrammet ska möjliggöra en hållbar bebyggelseutveckling i enlighet med översiktsplanens intentioner. Syftet med ett planprogram är att utifrån områdets förutsättningar tydliggöra områdets gemensamma utgångspunkter och ta fram riktlinjer för områdets utveckling som helhet. Frågor som berör hela området, och som måste belysas innan varje enskild detaljplan påbörjas, ska utredas i programmet.

Tidig dialog

Tidig dialog planeras under våren och hösten 2020 genom olika aktiviteter. Syftet med den tidiga dialogen är att samla information som kan hjälpa till att forma riktningen för det kommande programarbetet. Inkomna synpunkter sammanställs och utgör ett underlag för programförslaget. I och med den rådande situationen med Covid-19 har vi behövt strukturerat om våra aktiviteter. Vissa aktiviteter har utgått då vi ansett att det ej varit möjligt att genomföra dem och samtidigt följa aktuella riktlinjer (kring smittspridning). Vår ambition är fortfarande att ha olika former av (anpassade) aktiviteter under hösten och vintern 2020. I och med det aktuella läget har vi bland annat valt att ha vår webbkarta öppen längre än planerat för att få in era synpunkter därifrån. I närtid kommer projektgruppen hålla i en digital presentation för en gymnasieklass i kommunen och det kommer även avsättas tid för eleverna att lämna synpunkter i webbkartan.

Denna sida uppdateras kontinuerligt och mer detaljerad information om planerade dialogaktiviteter kommer läggas ut efter hand.

Webbkarta sommaren 2020

Tack till er alla som lämnat synpunkter i vår webbkarta.

Vi kommer nu sammanställa era synpunkter och materialet blir en del i vårt fortsatta arbete med mål och vision för området Åkers Runö.

Mer information

Översiktsplan
Kommunens översiktsplan från 2018 innehåller övergripande mål och riktlinjer för utvecklingen i Åkers Runö: Läs mer om översiktsplanen häröppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken antogs av Kommunfullmäktige år 2006 i syfte att ge en samlad bild av förutsättningarna för en utbyggnad av Åkersberga tätort västerut samt konsekvenserna av detta. Läs mer om den fördjupade översiktsplanen häröppnas i nytt fönster.

Sverigeförhandlingen
Österåkers kommun har deltagit i Sverigeförhandlingen och ser en stor nytta av en förlängning av Roslagsbanan in till Stockholm city via Odenplan. Läs mer om Sverigeförhandlingen häröppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Sara Larsson
Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020