Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Näsängen, etapp 1

Syftet med detaljplanen är att utveckla området Näsängen, som en del i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden – Näsängen – Täljöviken. Med planen ges möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder, lokala verksamheter och service.

En grundläggande del av syftet är att skapa en attraktiv småstadsmiljö med gator och torg, men även en god tillgänglighet till grönområden och en tydlig vattenkontakt tillgänglig för alla. Att befintliga höga naturvärden inom planområdet kan bibehållas och att områdets historia tydliggörs.

Aktuellt

Detaljplanen är på samråd under samrådstiden 23 oktober – 20 november 2020.
Planförslagets handlingar finns tillgängliga på denna webbplats samt i entrén till Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna kan även köpas till självkostnadspris.

Den 4 november 2020 inbjuder Kommunen till samrådsmöte.
På grund av rådande Coronarestriktioner kommer mötet genomföras digitalt genom en videolänk. Det innebär att det inte kommer ske en gemensam dragning av planförslaget under samrådsmötet utan kommunens representanter finns tillgängliga för att svara på frågor och funderingar.

Föranmälan krävs senaste den 2 november till plan.exploatering@osteraker.se och bekräftelse på anmälan lämnas med tid för samrådsmötet. Vid stort intresse kan ytterligare datum bli aktuella.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 20 november 2020 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.

Synpunkter på planförslaget lämnas här

Tidigare

Den 10 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om en fortsatt planläggning av detaljplanen för Näsängen etapp 1 utifrån synpunkterna från Mark- och miljödomstolens dom.

Beslut om fortsatt planläggning kan läsas härPDF

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 detaljplanen för Näsängen etapp 1. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som den 23 april 2019 beslutade att detaljplanen för Näsängen etapp 1 skulle upphävas.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
fredag 23 oktober 2020