Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Näsängen, etapp 1

Syftet med detaljplanen är att utveckla området Näsängen, som en del i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden – Näsängen – Täljöviken. Med planen ges möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder, lokala verksamheter och service.

En grundläggande del av syftet är att skapa en attraktiv småstadsmiljö med gator och torg, men även en god tillgänglighet till grönområden och en tydlig vattenkontakt tillgänglig för alla. Att befintliga höga naturvärden inom planområdet kan bibehållas och att områdets historia tydliggörs.

Aktuellt

Detaljplanen var på samråd under tiden 23 oktober – 20 november 2020.
Planförslagets handlingar fanns under samrådstiden tillgängliga på denna webbplats samt i entrén till Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga.

Nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna yttranden, vilket kan föranleda ändring inför kommande granskningsskede.

Tidigare

Detaljplanen var på samråd under tiden 23 oktober – 20 november 2020. Det fanns möjlighet att anmäla sig till ett digitalt samrådsmöte som hölls den 4 november 2020.

Handlingarna kan läsas här:
MissivPDF
SamrådshandlingPDF
PlankartaPDF
IllustrationsplanPDF
GestaltningsprogramPDF
HållbarhetsprogramPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
Bilaga 1 till miljökonsekvensbeskrivningPDF
Bilaga 2 till miljökonsekvensbeskrivningPDF
SkötselplanPDF
LokaliseringsanalysPDF

Den 10 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om en fortsatt planläggning av detaljplanen för Näsängen etapp 1 utifrån synpunkterna från Mark- och miljödomstolens dom.

Beslut om fortsatt planläggning kan läsas härPDF

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 detaljplanen för Näsängen etapp 1. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som den 23 april 2019 beslutade att detaljplanen för Näsängen etapp 1 skulle upphävas.

Planprocessens olika skeden, pil pekar på samrådsskedet

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
tisdag 2 mars 2021