Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Detaljplaner och planprogram

I Plan- och bygglagen (PBL) regleras hur planer och program ska upprättas. För en detaljplan ingår till exempel skeden såsom program, samråd och granskning (tidigare utställning). Det syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bland annat berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

Planprogram

Ett planprogram är ett dokument som ska vara vägledande i den fortsatta utvecklingen av ett område. Vid en omfat­tande förändring av ett större område och dess markan­vändning kan det vara nödvändigt att i ett planprogram studera området ur ett bredare perspektiv innan arbetet med enstaka detaljplaner påbörjas. Planprogrammet ska visa på det aktuella områdets förutsättningar samt kommunens intentioner med dess utveckling. Det ska även redovisa förslag till markanvändning, beskriva centrala funktioner, bidra med gestaltningsprinciper samt redovisa de konsekvenser förslaget medför. Programmet ska ge en tydlig bild av den tänkta utvecklingen och skapa en gemensam målbild för berörda aktörer och allmänheten.

Detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument som anger vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda sin fastighet till. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser samt plan- och genomförandebeskrivning. Dessa handlingar upprättas i regel av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning i samråd med berörda fastighetsägare och remissinstanser.

Planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Vid ett positivt besked meddelar kommunen även när planarbetet bedöms påbörjas samt vara klart. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare information om planbesked.

Pågående detaljplaner och planprogram

Detaljplan ska bland annat upprättas när det handlar om enstaka ny byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller inom område med starkt bebyggelsetryck, vid sammanhållen ny bebyggelse och för befintlig bebyggelse som ska bevaras.

Mer om pågående detaljplaner och planprogram.

Gällande detaljplaner och planprogram

I Österåkers kommun finns ca 500 gällande detaljplaner. Äldre detaljplaner benämns ofta stadsplan eller byggnadsplan.

Mer om gällande detaljplaner och planprogram.

Mer information

Utbyggnadskarta

Utbyggnadskartan visar färdiga planer, pågående utbyggnad samt pågående planarbete.

Österåkers kommuns utbyggnadskarta Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.

PBL Kunskapsbanken

PBL kunskapsbanken är Boverkets handbok till Plan- och bygglagen.

PBL kunskapsbanken, Boverkets vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021