Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skåvsjöholm

Planen syftar till möjliggöra en utbyggnad av småhus, servering i anslutning till konferenscentret, förskola samt gator och parkmark. Planen reglerar även befintlig markanvändning för Skåvsjöholm konferenscenter, befintliga bostäder och naturområde. I Skåvsjöholmsviken och Västerviken medger detaljplanen båtbryggor respektive badplats. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varpå en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har tagits fram för området.

Aktuellt

Ett nytt samråd kommer att genomföras för planförslaget.

Tidigare

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 15 maj 2017 och överklagades därefter. Mark- och miljööverdomsstolen valde att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Handlingar kan läsas här:
AntagandehandlingPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Planförslaget var på utställning under tiden 19 maj – 16 juni 2014. Innan dess var planen på samråd under tiden 27 november 2008 — 9 januari 2009. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 8 december 2008.

Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av Kommunfullmäktige 19 december 2005.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
fredag 12 februari 2021