Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Planarbete och byggprojekt

Här kan du följa kommunens översiktliga planering, detaljplanering och vidare in i genomförandet. Du kan se vilka projekt som är på gång eller har antagits och fått laga kraft.

Utvecklingstakt över genomsnittet

Kommunen kommer fortsatt att vara en expansiv del av Stockholmsregionen med en befolkningsutveckling över genomsnittet. Det innebär att det behöver planeras för ny bebyggelse. Just nu koncentreras nya projekt och ny bebyggelse till Åkersbergas tätort och stationsnära lägen vid Roslagsbanan.

Översiktsplanering

Den översiktliga planläggningen redovisar kommunens övergripande mål och riktlinjer för hur marken ska användas. Den ska vara vägledande och ett underlag för den efterföljande detaljplaneläggningen och tillståndsprövningen.

Mer om översiktsplanering.

Detaljplaner

Bebyggelse regleras genom en detaljplan. Den lägger fast markanvändningen och hur miljön avses att förändras eller bevaras. De allmänna intressena vägs här mot eventuella motstående enskilda intressen.

Detaljplan ska bland annat upprättas när det handlar om enstaka ny byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller inom område med starkt bebyggelsetryck, vid sammanhållen ny bebyggelse och för befintlig bebyggelse som ska bevaras.

Mer om detaljplaner och planprogram.

Detaljplaneprocessen

I Plan- och bygglagen, PBL, regleras hur planer och program ska upprättas. För en detaljplan ingår exempelvis skeden såsom samråd och granskning (tidigare utställning). Processen syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bland andra berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

Mer om planprocessen.

Kommunstyrelsen ansvarar för planeringen

I Österåker är det Kommunstyrelsen som ansvarar för den fysiska planeringen genom att ge uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mer information

Aktuella byggprojekt.

Markanvisningar.

Redaktör:
Amanda Bernståhle

Senast uppdaterad:
tisdag 1 juni 2021