Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Luftkvalitet

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas säger Sveriges miljökvalitetsmål för luft. I Österåkers kommun är halter av luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte.

Luftföroreningar är ämnen som ändrar luftens naturliga sammansättning och som kan påverka hälsa och miljö på ett negativt sätt.

Föroreningarna kommer från lokala källor som transporter, energiproduktion och eldning. Men det finns också en långväga transport av föroreningar från andra länder. De skadliga ämnena i luften består framförallt av partiklar, kväveoxider, kolväten, marknära ozon och metaller.

Inom EU har vi antagit normer för kvalitet på luft, gränsvärden för hur höga halterna får vara av skadliga ämnen i luften för att vi ska ha en tillräckligt bra luftkvalitet. Om halterna överskrids vid för många tillfällen ska kommunen genomföra mätningar och vidta åtgärder.

Luftkvaliteten i Stockholmsregionen har blivit bättre beroende på renare avgaser och färre dubbdäck. Men på vissa vägavsnitt i Stockholm och kring motorvägarna överskrids halterna fortfarande. Därför finns dubbdäcksförbudet på vissa gator och nedsatt hastighet på E18. Bättre renhållning av gator och tidigare sopning på våren har också gett bra resultat.

Östra Sveriges luftvårdsförbund

Förbundet bevakar luftkvaliteten i regionen med mätningar och teoretiska modeller. Österåkers kommun är medlem och deltar därigenom i övervakningen av luftkvaliteten i regionen. Inom förbundet görs också särskilda utredningar som ökar vår kunskap om hur luftföroreningarna uppkommer, sprids och påverkar vår hälsa. Vill du veta mer om Luftvårdsförbundets arbete kan du gå in på deras webbplats.

Luftkvaliteten i Österåkers kommun

Inom kommunen är halter av luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och kväveoxider finns runt väg 276 genom centrum. Luftvårdsförbundet har inga mätstationer i Österåkers kommun, utan bedömningen görs utifrån spridningsmodeller. Kommunen uppdaterar årligen uppgifterna som ligger till grund för beräkningarna.

Det här kan du göra

Det är trafiken som står för största bidraget till luftföroreningar i vår kommun. Åk kollektivt, Roslagsbanan har inga utsläpp och går på förnybar el. Ersätt korta resor med bil med en promenad eller cykeltur. Tänk särskilt på luftmiljön vid skola och förskola när du lämnar och hämtar barn. Barnen får i sig mera luftföroreningar från gatunivån och de är känsligare för påverkan. Välj dubbfria däck nästa gång det är dags att byta och använd motorvärmare för att minska miljöbelastningen från bilen på vintern.

Vid eldning i braskamin eller när trädgårdsavfall eldas kan höga halter av hälsofarliga kolväten och partiklar uppkomma. Använd torrt bränsle i kaminen och elda under begränsad tid. Lämna trädgårdsavfallet till återvinningscentralen, då tas energin tillvara som bränsle i något värmeverk.

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Martina Berg
Senast uppdaterad:
tisdag 6 april 2021